Archiwa kategorii: Blog

Na zdjęciu wieżowce w Warszawie, drzewa, przystanek autobusowy, ludzie którzy idą i rozmawiają

Potrzeby rozwojowe OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym badania POTRZEBY ROZWOJOWE OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY W KONTEKŚCIE PROGRAMOWANIA I REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2020 ROKU.

Dokument jest dostępny tu: OMW_raport końcowy

Mapa Regionu Warszawskiego Stołecznego

Mapa

Celem przeprowadzonych badań była m.in. identyfikacja wspólnych interesów jednostek wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy, ich potrzeb, a także problemów, z którymi się zmagają. Dokument ten stanowi syntezę potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz włodarzy samorządów – nie tylko w kontekście ich „małej ojczyzny”, ale przede wszystkim pod względem obecnych i przyszłych kierunków rozwoju oraz współpracy w ramach metropolii.

W opracowaniu nie zabrakło również zestawienia kierunków dotychczas podejmowanych działań rozwojowych, celem uzyskania aspektu porównawczego dotyczącego przeszłości i przyszłości. Wszystkie zebrane informacje istotne są z punktu widzenia programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku.

Na zdjęciu przemawia Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pan Michał Olszewski, za nim dwie osoby, w tle ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Samorządy metropolii warszawskiej apelują o zabezpieczenie budżetów miast/gmin/powiatów przed ogromną dziurą finansową

Ponad 1,3 mld zł rocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej.

Taki będzie skutek projektowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Mniej środków w budżecie miast/gmin/powiatów to ograniczenie możliwości świadczenia usług publicznych dla mieszkańców. Prognozowane negatywne skutki zmian zaproponowanych przez rząd to mniej inwestycji w transport publiczny, infrastrukturę drogową, gorszej jakości edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne usługi wynikające z zadań własnych samorządów.

Z czego wynikać będzie ogromny minus w budżetach gmin i powiatów metropolii warszawskiej?

  • z obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% to rocznie o 595,6 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • z podwyższenia kosztów uzyskania przychodów to rocznie o 323,1 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT to rocznie o 201 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to zmniejszenie dochodów samorządów metropolii warszawskiej o kolejne 184,3 mln zł.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych jst prezentuje dokument Skutki zmian w PIT w metropolii warszawskiej

Wobec faktu, że ustawa o finansach publicznych wymaga zapewnienia źródła finansowania ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co nie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, to samorządy metropolii warszawskiej apelują do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast/gmin/powiatów przed ogromną dziurą finansową.

Rekompensatę ubytku dochodów jednostkom samorządu terytorialnego zapewni podwyższenie ich udziału we wpływach z podatku PIT łącznie o 8,33 pkt. proc. z wynoszącego w 2019 r. łącznie 51,19% do 59,52%, z tego:

  • gminom o 6,35 pkt. proc. z wynoszącego 39,34% do 45,69%,
  • powiatom o 1,71 pkt. proc. z wynoszącego 10,25% do 11,96%,
  • miastom na prawach powiatu o 8,06 pkt. proc. z wynoszącego 49,59% do 57,65%,

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bez uwzględnienia rekompensaty dla jst w połączeniu z odstąpieniem od działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych – co zakłada rządowy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – spowoduje znaczne obniżenie poziomu usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu, transportowych i innych. Uniemożliwi budowanie przewag konkurencyjnych metropolii warszawskiej w skali europejskiej, co wpłynie na spadek atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz całego kraju.

Ponadto dodatkowe uszczuplenie budżetów samorządów może nastąpić w wyniku przebudowy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzenia opodatkowania opłatą przekształceniową środków przenoszonych na Indywidualne Konta Emerytalne, co oznacza utratę należnych, przyszłych wpływów z PIT przez samorządy Regionu Stołecznego Warszawskiego z uwagi na wprowadzenie opłaty przekształceniowej w miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na zdjęciu przemawia Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pan Michał Olszewski, za nim dwie osoby, w tle ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Apel do rządu o uzupełnienie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

Gminy i powiaty metropolii warszawskiej zaapelowały do rządu o uzupełnienie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

– Jako samorządowcy z metropolii warszawskiej, chcemy współpracować i brać współodpowiedzialność za rozwój swojego regionu. Apelujemy o odpowiednie uwzględnienie głosu samorządów w programowaniu  i zarządzaniu procesami rozwojowymi – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i dodaje – Rozwinięte obszary metropolitalne to wysoka atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych regionów oraz całego kraju.

Warszawa od wielu miesięcy apeluje o uwzględnienie głosu samorządów w procesie programowania przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przypadającej na lata 2021-2027 oraz przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Proponowany model centralizuje decyzje w zakresie rozwoju poszczególnych miast i regionów. Tymczasem metropolie są najważniejszymi ośrodkami usług, innowacji, nauki i kultury w kraju.

W dużych ośrodkach miejskich wypracowywany jest dochód, który można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych i zmarginalizowanych. Dobrze rozwinięte obszary metropolitalne wpływają na wysoką ocenę atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej poszczególnych regionów, a nawet całego kraju, poprawiając pozycję konkurencyjną Polski na arenie międzynarodowej.

24 kwietnia podczas XXI posiedzenia Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawiciele metropolii warszawskiej podpisali stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji największych miast w dokumencie kluczowym dla rozwoju poszczególnych regionów i obszarów metropolitalnych.

– Najważniejsze punkty, których nam brakuje, to przede wszystkim brak podkreślonej roli metropolii. Na przykład nie ma mowy o tym, jaka jest strategia rządu na rozprowadzanie ruchu transportowego wewnątrz obszarów metropolitarnych. A przecież nie wystarczy prowadzić korytarzy transportowych pomiędzy dużymi miastami, trzeba myśleć też o tym, jak potem ci użytkownicy kolei i dróg będą przemieszczali się po metropoliach – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Włodarze gmin i powiatów metropolii warszawskiej jednogłośnie uznali, że obecne zapisy KSRR mogą mieć negatywne konsekwencje. Zaniechanie działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych może obniżyć poziom dostępu do usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu czy transportowych. W skrajnym przypadku dojdzie do spadku atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów oraz całego kraju, a młodzież będzie migrować zarobkowo za granicę. Ponadto zaproponowane przez polski rząd zapisy mogą osłabić pozycję wszystkich polskich metropolii w globalizującej się gospodarce. 

Metropolia warszawska sprawnie wykorzystuje środki UE

W bieżącym wieloletnim budżecie unijnym przeznaczono specjalną pulę pieniędzy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które samorządy metropolii warszawskiej chętnie wykorzystują w kształtowaniu tak ważnych dla mieszkańców aspektów życia, jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają ściślejszą współpracę Warszawy i gmin metropolii maksymalnie wykorzystując ich potencjał i atuty. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na kwotę ponad 590 mln zł. Za te pieniądze powstają m.in. drogi rowerowe i parkingi P+R czy miejsca w żłobkach.

Metropolia warszawska ma plan działania

M.st. Warszawa jest gotowe do przyjęcia roli lidera regionu warszawskiego stołecznego. „Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej”, przyjęty w zeszłym roku, określa priorytetowe cele rozwoju. Są to: rozwijanie inteligentnej, zintegrowanej sieci transportu zbiorowego i sieci drogowej, stworzenie „zielonej metropolii”, powstanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, tworzenie warunków do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji i zapewnienie nowoczesnych usług społecznych. Główne postulowane typy projektów to m.in. lokalne projekty z zakresu mobilności miejskiej (ścieżki rowerowe, P&R), pakiet działań edukacyjnych, poprawa jakości powietrza oraz działania rewitalizacyjne.

Stanowiska gmin metropolii:

Stanowisko KSRR

Stanowisko Ustawa

Zdjęcie okładki pierwszej strony dokumentu pn. Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0. Na górze okładki zdjęcie Warszawy z lotu ptaka zrobione porą wieczorną

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0. Dokument stanowi efekt półrocznych prac warsztatowych, w których uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu gmin i powiatów współtworzących metropolię warszawską. Nawiązując do obowiązujących dokumentów strategicznych, Przewodnik strategiczny 2.0 wytycza główne kierunki interwencji strategicznej w metropolii warszawskiej. Motywem przewodnim, który przewija się we wszystkich omawianych kierunkach działań, jest tworzenie Metropolii w równowadze, czyli regionu wielkomiejskiego skutecznie stawiającego czoła czterem wyzwaniom o charakterze horyzontalnym: zapewnianiu odpowiedniej jakości infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji i koordynacji metropolitalnej.

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0

FOLDER_wersja polska

Grafika 9. Forum Rozwoju Mazowsza w dniach 17 - 18 października 2018 r.

9. Forum Rozwoju Mazowsza 17-18 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 9. Edycji Forum Rozwoju Mazowsza, która odbędzie się 17-18 października 2018 r. Szczególnie ważnym elementem agendy wydarzenia jest organizowana w pierwszym dniu debata z udziałem przedstawicieli gmin: Metropolia warszawska – jak działa?

W panelu wezmą udział:
Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Daniel Putkiewicz – Zastępca Burmistrza Piaseczna, Pan Piotr Grubek – Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka, Pani Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik, Pan Tamas Dombi – Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich.

Będziemy rozmawiać o metropolitalnym transporcie publicznym, wspólnej walce o czyste powietrze w metropolii oraz innych projektach realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ważnym aspektem debaty będzie dyskusja o przyszłości współpracy w ramach metropolii warszawskiej.

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa. Projekt został zainaugurowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jesienią 2010 roku i już na stałe wpisał się w kalendarz ważniejszych wydarzeń w regionie. Uczestnicy jednomyślnie podkreślają, że Forum jest wyjątkowe, a jego unikalna formuła sprzyja nawiązywaniu współpracy i dyskusji w gronie przedstawicieli różnych środowisk, zwłaszcza administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

 

Więcej informacji na stronie:

O FORUM

Jasno niebieskie logo Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało raport Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Celem głównym badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, tj. dokonanie oceny czy został on właściwie zaprogramowany, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. Badanie miało na celu również ocenę efektów oraz sposobu wdrażania instrumentu przez Związki ZIT, Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi i przez inne podmioty zaangażowane w jego realizację.

W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: warsztaty wprowadzające z przedstawicielami związków ZIT, desk research, benchmarking, wywiady IDI, badania fokusowe, ankiety CAWI, panel ekspertów i studia przypadku. Zastosowano także innowacyjną metodę Service Design, mającą na celu włączenie w proces tworzenia rekomendacji i rozwiązań dla systemu ZIT rzeczywistych i potencjalnych użytkowników, tj. przedstawicieli biur Związków ZIT, urzędników IZ RPO oraz MIiR.

Zachęcamy do zapoznania się dokumentem, który jest udostępniony na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Zdjęcie samorządowców podczas podpisania wielostronnej deklaracji współpracy. Sala konferencyjna, ludzie stoją przed prezentacją, w tle na slajdzie wyświetla się tekst Metropolia 2.0

metropolia warszawska 2.0 – nowe porozumienie o współpracy

Samorządy metropolii warszawskiej mówią jednym głosem w kontekście programowania środków UE dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+. Warszawa oraz s sąsiadujące ze stolicą gminy i powiaty podpisały deklarację współpracy i intensywnie pracują nad wspólnym planem strategicznym.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. M.st. Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+.

Prezentacja Zastępcy Prezydenta Michała Olszewskiego, po lewej publiczność słuchająca wystąpienia

Samorządowcy współtworzący metropolię warszawską

W poniedziałek, 18 czerwca br. samorządowcy podpisali „Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w  za

kresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, która poszerza terytorialnie oraz tematycznie współpracę między gminami i powiatami. Przypomnijmy: od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmując swym zasięgiem 40 samorządów, na mocy którego realizowane m.in. inwestycje poszerzające metropolitalny system tras rowerowych oraz parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych.

 

– Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego poszerzonej terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę do wspólnego stanowienia w kontekście programowania środków unijnych dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+ – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Już teraz wiemy, że trwające negocjacje budżetowe będą szczególnie trudne dla krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia, chcemy się do tego przygotować i mówić jednym głosem o naszych potrzebach.

Pierwsza połowa 2018 roku minęła samorządowcom na intensywnych pracach nad przygotowaniem „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Dokument będzie określał wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych Głównym narzędziem do jego wypracowania była seria warsztatów strategicznych dla gmin i powiatów prowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie trwają prace nad zebranym materiałem badawczym.

Treść podpisanej deklaracji:
Wielostronna deklaracja współpracy

Więcej informacji w materiale VIDEO:

Warsztaty metropolitalne – podsumowanie

Zaczęliśmy w Miasto Stołeczne Warszawa, następnie spotykaliśmy się w Miasto Mińsk Mazowiecki, Podkowie Leśnej, Gmina Piaseczno, Miasto Legionowo i Wołominie. Dyskutowaliśmy o infrastrukturze, ochronie środowiska, czasie wolnym, transporcie publicznym i usługach społecznych. Łącznie w naszych spotkaniach udział wzięło 300 uczestników z 62 gmin i powiatów NUTS2.#SamiZobaczcie, jak przebiegał nasz cykl warsztatów metropolitalnych. #MetropoliaDziała i pracujemy, by działała jeszcze lepiej! 💪

Opublikowany przez Zdecydujmy o Warszawie 29 maja 2018

Warsztaty metropolitalne w terenie: Legionowo, Wołomin

 

Warsztaty w Legionowie

W pierwszym tygodniu maja w Legionowie i Wołominie odbyły się dwa warsztaty tematyczne:

TRANSPORT PUBLICZNY (transport szynowy i autobusowy, polityka taryfowa, multimodalność transportu publicznego, wykorzystanie ICT (rozkłady, zakup biletów, „śledzenie” pojazdów), stacje ładowania (e-mobilność); + alternatywne formy transportu, platforma współpracy, relacje z podmiotami zewnętrznymi)

oraz

Warsztaty w Wołominie

INFRASTRUKTURA i USŁUGI SPOŁECZNE (edukacja, opieka nad osobami niesamodzielnymi i wymagającymi wsparcia, wykorzystanie ICT, mieszkalnictwo niekomercyjne).

Dyskusje nad przyszłym kształtem współpracy metropolitalnej były niezwykle ożywione – głównie w kontekście zganień związanych z transportem.

Zachęcamy do obejrzenia materiału video obrazującego warsztaty w Legionowie:

#MetropoliaDziała – warsztaty metropolitalne w Legionowie

Rozmawiamy, aby mieszkańcom jeszcze wygodniej korzystało się z #MetropoliaWarszawska. Obejrzyjcie relację z niedawnych warsztatów metropolitalnych w Miasto Legionowo i #SamiZobaczcie, jak #MetropoliaDziała na rzecz coraz lepszej współpracy! 💪

Opublikowany przez Zdecydujmy o Warszawie 14 maja 2018