Archiwa kategorii: Aktualności

Aktualizacja dokumentu – Opinia IZ i MFiPR w sprawie Strategii ZIT WOF (wersja X z dnia 23.05.2022 r.)

Informujemy, że Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadził ocenę zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i w dniu 22 lipca 2022 r. wydał pozytywną opinię w zakresie aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (Wersja X z dnia 23.05.2022 r.).

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1127/334/22 z dnia 5 lipca 2022 r. pozytywnie zaopiniował ww. Strategię ZIT WOF 2014-2020+ w zakresie możliwości jej finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Strategia ZIT do pobrania.

Kolejny projekt budowy parkingów P+R zakończony

11 lipca br. został zatwierdzony wniosek o płatność końcową dla projektu nr RPMA.04.03.02-14-9190/17, którego beneficjentem jest Miasto Kobyłka.

Przedmiotem projektu pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” była budowa trzyczęściowego parkingu i włączenie go do funkcjonującego systemu P+R. Dzięki realizacji projektu powstało: 258 miejsc postojowych dla samochodów (w tym 12 dla osób niepełnosprawnych) oraz 104 miejsca postojowe dla rowerów.  W przyszłości parking będzie miał funkcjonalne połączenia z planowanymi ścieżkami rowerowymi oraz z przystankami transportu publicznego.

Projekt pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 4,5 mln zł.

To już 23 zakończony rzeczowo i finansowo projekt budowy parkingów P+R zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dodatkowo w poddziałaniu 4.3.2 RPO WM na lata 2014-2020 zostało już też rozliczonych 10 projektów z zakresu budowy dróg rowerowych.

Baza umów dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20-aktualna na dzień 11.07.2022 r

Poniżej zamieszczony został plik: Baza umów dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20-aktualna na dzień 11.07.2022 r. zawierający listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
Lista projektów wybranych do dofinansowania_11.07

SZOOP wer. 5.4 zm. 1

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. uchwałę nr 801/325/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23 maja 2022 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą Załącznika 3a – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR – gdzie dodano kryteria wyboru projektów dla projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego zaplanowanego do realizacji w ramach Osi XII REACT–EU dla Mazowsza, w Działaniu 12.2 REACT–EU dla e-usług na Mazowszu, typ projektu: geoinformacja i e- kultura pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie: RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21

Została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie:
2.1 E-usługi, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 (RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21).

Lista projektów: zalacznik-do-uchwaly-2.1.2-konkurs-115

Lista projektów znajduje się również na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Zapraszamy na konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej?

Zaczynają się konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla metropolii warszawskiej. Zostaną zorganizowane trzy etapy konsultacji. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 12 maja (czwartek).

SUMP to dokument strategiczny. Ma pomóc w planowaniu transportu i mobilności. Niezwykle istotna w tworzeniu SUMP jest partycypacja społeczna. To mieszkanki i mieszkańcy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły wiedzą czego potrzeba, by przemieszczanie się po metropolii warszawskiej było łatwiejsze. W 2021 roku w ramach projektu pilotażowego poświęconego przygotowaniu i wdrożeniu planu odbyło się dziewięć spotkań i warsztatów z jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku 2022 roku ankieterzy odwiedzili blisko osiem tysięcy gospodarstw domowych na terenie całej metropolii warszawskiej. Pytali mieszkańców m.in. o ich aktualne problemy związane z przemieszczaniem się po najbliższej okolicy oraz podróżami do innych miejscowości.

Plakak - na niebieskim tle znajduje się młoda dziewczyna w słuchawkach, rowerzystka oraz niewidomy.

W czwartek 12 maja rozpoczynają się konsultacje społeczne spotkaniem online, otwartym dla każdego. Organizatorzy opowiedzą, jak wygląda proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej krok po kroku. Początek o godz. 17.30. W spotkaniu można uczestniczyć za pośrednictwem YouTube (link do kanału SUMP metropolii warszawskiej: https://tiny.pl/9s5tq) lub platformy ZOOM (link do spotkania: https://tiny.pl/92q18, hasło: mobilnosc).

Do 4 czerwca będzie można zgłosić swoje uwagi wypełniając internetowy formularz (dostępny od 12 maja)

Prace nad SUMP potrwają do połowy 2023 roku.

Więcej informacji:
ulotka

Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 prowadzi nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach:

Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Przedmiot konkursu:
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wyznaczenia, wyniesienia i doposażenia przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenia szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 100 000 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Konkurs jest organizowany dla gmin, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz gminnych osób prawnych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu w terminie od 31.03.2022 roku 30.04.2022 roku.

Więcej informacji: na stronie https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/90-nabor-wnioskow/2336-dzialanie-3-1-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t

Kontakt w sprawie konkursu:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

00-844 Warszawa, Plac Europejski 2;

tel. 22 262 05 00
Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na adres e-mail: konkursBRD@cupt.gov.pl

Baza umów dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20-aktualizacja

Poniżej zamieszczony został plik: Baza umów dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20-aktualizacja zawierający listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
Lista projektów wybranych do dofinansowania_31.03

SZOOP wer. 5.4

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 29 marca 2022 r. uchwałę nr 469/311/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 29 marca 2022 r.

 

Aktualny dokument znajduje się na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą w szczególności realokacji środków w ramach osi X „Edukacja dla rozwoju regionu”.

Konkurs „Wsparcie inicjatyw lokalnych dla nowego europejskiego Bauhausu”

DG REGIO planuje uruchomienie 30 marca br. możliwość składania wniosków odnoszących się do wdrażania nowego europejskiego Bauhausu.

Konkurs ten pt. „Wsparcie inicjatyw lokalnych dla nowego europejskiego Bauhausu” (ang. „Support to New European Bauhaus Local Initiatives”) przeznaczony jest dla małych i średniej wielkości władz lokalnych oraz ma na celu wyłonienie inspirujących projektów, które rozwijać będą trzy uzupełniające się wartości nowego europejskiego Bauhausu: zrównoważenie, estetyka i włączenie społeczne.

20 projektów z UE ukierunkowanych na konkretne miejsca otrzyma wsparcie rzeczowe od grupy interdyscyplinarnych ekspertów, celem ułatwienia upowszechniania elementów nowego europejskiego Bauhausu i poczynienia postępów w kierunku wdrażania.

Więcej informacji, wyjaśnień dotyczących konkursu, kwalifikowalności, terminów i odsyłaczy do formularzy aplikacyjnych online na stronie:

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=email-signature&utm_medium=email&utm_campaign=ramboll