Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na ponad 710 mln zł. Za te pieniądze powstanie 2079 miejsc w żłobkach, 479 km dróg rowerowych i 64 parkingi P+R. Podpisane zostały umowy na 176 projektów na kwotę dofinansowania na ponad 710 mln zł, co stanowi około 93,06% przyznanej alokacji. Dotychczas uruchomiono 42 parkingi P&R w których jest 3 944 miejsc dla pojazdów, oddano 364,18 km dróg dla rowerów i zorganizowano 1 860 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekty są realizowane indywidualnie przez gminy, w partnerstwie gmin, w partnerstwie z Warszawą, a także przez prężnie działające na obszarze metropolii organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych. Wszystko jest spięte jedną klamrą: partnerstwem wynikającym z porozumienia 40 gmin podpisanego w lutym 2014 roku oraz wspólną strategią inwestycyjną.

 

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

 Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia związane z:

kształceniem kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

AKADEMIA OTWARTEGO UMYSŁU

Akademia kompetencji dla uczniów szkół gimnazjalnych w ZIT WOF

Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

Wiedza moją potrzebą

Szkoła badaczy

Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych

 

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia związane z: uzyskiwaniem/podnoszeniem kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego, działaniami na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Chwytam zmianę.

 

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z budową/ przebudową lub wytyczeniem wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowaniem przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczeniem śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

,,Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZlT – kolejny etap”

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF

 

 

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź”.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z: budową/przebudową węzłów (centrów) przesiadkowych, systemów „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez wybudowanie 3 parkingów typu P+R na terenie Gminy Radzymin”

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę podziemnego parkingu „Parkuj i Jedź” w Zielonce”

Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki.

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap IV

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Otrębusach

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z: tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków i klubów dziecięcych; tworzeniem i funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w podmiotach już istniejących; tworzeniem i funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki (sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego).

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

Żłobek Akademia Małej Pszczółki

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica

Żłobek MCS

Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy

Umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 przez stworzenie miejsc w żłobku Planeta Urwisów na Woli

2.1.2. E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Celem projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Więcej na temat projektu na Mapie Dotacji UE:

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Celem projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)  jest zwiększenie dostępu i podniesienie jakości usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin na terenie WOF ZIT. Więcej na temat projektu na Mapie Dotacji UE:

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)

E-zdrowie: Wsparcie obejmuje projekty służące poprawie dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację służby zdrowia.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

e pacjent w Szpitalu Wolskim

E-administracja: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

„Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej”

PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:

Projekt: „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Czas trwania: 2015-2019

Wydatki kwalifikowalne: 10 185 118,65 zł

Dofinansowanie: : 9 166 603,10 zł

Cel  projektu:  umożliwienie  sprawnego  funkcjonowania  podmiotu  realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zakres projektu: współpraca gmin partnerskich z Liderem (m.st. Warszawa) porozumienia o wielostronnej współpracy Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych,  przy  programowaniu,  wdrażaniu,  koordynacji, finansowaniu, ewaluacji, oraz rozliczaniu instrumentu finansowego ZIT WOF.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Projekt: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”

Czas trwania: 2020-2022

Wydatki kwalifikowalne: 3 119 723,33 zł

Dofinansowanie: 2 183 806,33 zł

Cel  projektu:  umożliwienie  sprawnego  funkcjonowania  podmiotu  realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zakres projektu: Kontynuacja realizacji projektu dot. współpracy gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Informacja o finansowaniu projektu z programu Pomoc Techniczna

Więcej informacji na temat wszystkich naborów w Aktualnościach oraz na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów: instrukcja mewa2l

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+