Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Edyta Pietr

Wpisy autora Edyta Pietr:

02 lut 2024 | Edyta Pietr

Jednym z najistotniejszych założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Kontynuowane będą działania zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej UE związane z budową sieci parkingów „Parkuj i jedź”. Projekty będą realizowane na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. System parkingów „Parkuj i Jedź”, skoordynowany z transportem miejskim, posłuży w szczególności mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do centrum, zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową.

Rekomendujemy utrzymanie systemu jednolitego oznakowania wszystkich parkingów „Parkuj i Jedź”, które będą budowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Wspólne oznakowanie realizowanych projektów ułatwi zaplanowanie i przeprowadzenie zunifikowanych akcji informacyjno-promocyjnych. Uspójnienie oznakowania zwiększy rozpoznawalność parkingów działających w systemie, pozwoli odróżnić ich od innych parkingów: dzikich lub działających na zasadzie komercyjnej. Spójne oznakowanie parkingów „Parkuj i Jedź” będzie jednym z narzędzi mających na celu zbudowanie wśród mieszkańców, kierowców oraz innych użytkowników parkingów „Parkuj i Jedź” świadomości współpracy między m.st. Warszawą a podwarszawskimi gminami w zakresie
rozwiązywania problemów, które dotyczą całej metropolii.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Symbol oznakowania parkingów P+R „Parkuj i Jedź” zrealizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

02 lut 2024 | Edyta Pietr

Jednym z najistotniejszych założeń określonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ jest prowadzenie działań służących poprawie warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Ważnym elementem realizacji tego celu, który przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości transportu wysokoemisyjnego w aglomeracji, jest rozwój komunikacji miejskiej, w tym zakup niskoemisyjnych autobusów.

Rekomendujemy wprowadzenie spójnego oznakowania zakupionych autobusów, które nawiąże do innych projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (np. budowy ścieżek rowerowych oraz parkingów P+R). Wizualizacje zwiększą świadomość pasażerów komunikacji miejskiej na temat współpracy m.st. Warszawy i podwarszawskich gmin dla rozwoju całej metropolii warszawskiej.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Symbol oznakowania taboru autobusowego zakupionego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

02 lut 2024 | Edyta Pietr

Samorządy motywowane wsparciem finansowym w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kontynuują działania związane z budową/przebudową sieci tras rowerowych w metropolii warszawskiej. Ze względu na dużą skalę przedsięwzięcia rekomendujemy utrzymanie systemu jednolitego oznakowania wszystkich tras rowerowych, które będą budowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wspólne oznakowanie realizowanych projektów ułatwi zaplanowanie i przeprowadzenie zunifikowanych akcji informacyjno – promocyjnych związanych z zachęcaniem mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas dojazdów do pracy. Spójne oznakowanie tras rowerowych będzie jednym z narzędzi mających na celu zbudowanie wśród mieszkańców świadomości odnośnie współpracy między m.st. Warszawą a podwarszawskimi gminami mającej na celu realizację wspólnych projektów dla rozwoju całej metropolii.

Symbol oznakowania tras rowerowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

02 lut 2024 | Edyta Pietr

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór 3.2 Mobilność miejska w ZIT, nr FEMA FEMA.03.02-IP.01-017/24 (RWS).

Wspierane będą projekty polegające na:

 • zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,
 • rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania  pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy  wyłącznie pojazdów transportu publicznego,
 • rozbudowy infrastruktury o punkty tankowania paliwami  alternatywnymi m.in. CNG, LPG/LNG, biomasa – wyłącznie dla pojazdów  transportu publicznego.

Zakup taboru innego niż bezemisyjny będzie możliwy tylko w przypadku,  gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn  eksploatacyjnych lub technicznych. Wnioskodawca w takim przypadku jest  zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie analizę kosztów i  korzyści. Wnioskodawca musi wykonać wiarygodną analizę kosztów i  korzyści, która wykaże zasadność zakupu taboru niskoemisyjnego. Należy  wykorzystać analizę przygotowywaną zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z  dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W  sytuacji gdy brak jest takiej analizy, należy wykorzystać metodykę  zawartą w art. 37.

Termin naboru

start: 15.02.2024

koniec: 26.03.2024

 

Pula środków na nabór wniosków    
52 452 578,52 PLN

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Fundusze Europejskie dla Mazowsza

02 lut 2024 | Edyta Pietr

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 roku uchwałę nr 246/469/24 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja SZOP.FEMA.010). Dokument obowiązuje od dnia przyjęcia tj. 30 stycznia 2024 roku.

 

Dokument został opublikowany na stronie:

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (SZOP) – Fundusze Europejskie dla Mazowsza (funduszeuedlamazowsza.eu)

02 lut 2024 | Edyta Pietr

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA 03.02-IP.01-016/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego.

Wspierane będą projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do korzystania z form indywidualnej mobilności aktywnej, w tym ruchu pieszego i rowerowego, m.in.: ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe, ogólnodostępne punkty serwisowe rowerowe, przechowalnie rowerów, stojaki rowerowe, łączniki rowerowe przy ślepych ulicach, kładki dla rowerów, tunele dla rowerów, wydzielone drogi rowerowe poza jezdnią, pasy ruchu dla rowerów w jezdni, kontrapasy, śluzy rowerowe w jezdni na skrzyżowaniach, sygnalizacja dla rowerzystów, windy i wyciągi rowerowe.

Termin naboru

start: 14.02.2024

koniec: 25.03.2024

 

Pula środków na nabór wniosków    
52 452 578,52 PLN

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Fundusze Europejskie dla Mazowsza

28 gru 2023 | Edyta Pietr

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę nr 2087/457/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja SZOP.FEMA.008)

Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 12 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie funduszeuedlamazowsza.eu

14 gru 2023 | Edyta Pietr

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (Strategia ZIT) została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego. Pozytywne opinie potwierdzają zgodność dokumentu z Umową Partnerstwa, dają jednocześnie zielone światło do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 oraz programów krajowych. Pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) startują już w styczniu 2024 r.

Czym jest Strategia ZIT?

Istotą instrumentu ZIT jest realizacja projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb danego obszaru. Pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. W ramach Strategii ZIT samorządy współtworzące metropolię warszawską ustaliły wspólne cele i kierunki działań umożliwiające przeprowadzenie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 000 000 EUR dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Gminy i powiaty metropolii warszawskiej będą mogły wykorzystać te środki na projekty edukacyjne oraz poprawiające jakość przestrzeni, np.:

 • rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych,
 • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
 • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej, w tym m.in. modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu,
 • rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej, w tym m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe,
 • zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych,
 • poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego, w tym parkingi „Parkuj i jedź”,
 • rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej, w tym wsparcie systemów wypożyczania rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing,
 • poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

W ramach Strategii ZIT będą również realizowane projekty komplementarne finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w tym budowa trasy tramwajowej do Wilanowa oraz kolejny etap budowy II linii metra.

Co dalej ze Strategią ZIT?

Już w I kwartale 2024 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach ZIT – zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

Styczeń 2024 – Infrastruktura rowerowa i piesza;

Luty 2024 – Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, w tym zakup taboru autobusowego.

24 paź 2023 | Edyta Pietr
Logo Portal Funduszy Europejskich

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego rozszerzono listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, działanie 4.3, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania poszerzyła się o projekt Miasta Józefów Wybierzmy rower – rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT – etap II, wnioskowane dofinansowanie UE 4 299 796,78 zł

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie na stronie.

30 cze 2023 | Edyta Pietr
Plakat - na niebieskim tle znajduje się młoda dziewczyna w słuchawkach, rowerzystka oraz niewidomy.

26 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”  przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+ (SUMP MW).
Pełny dokument wraz załącznikami jest dostępny na podstronie SUMP MW.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+