Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
31 maj 2023 | Edyta Pietr

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego rozszerzono listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, działanie 4.3, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania poszerzyła się o projekty:

Miasta stołecznego Warszawy Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap II , wnioskowane dofinansowanie UE 13 596 437,03 zł
oraz
Łomianek  Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice, wnioskowane dofinansowanie UE 6 779 809,8 zł

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (funduszedlamazowsza.eu)

 

27 kwi 2023 | Katarzyna Gruba

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23, którego celem w ramach 1 typu operacji są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji. Przedmiotem konkursu w ramach 2 typu operacji są działania, które mają na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.

Wnioski można składać: od dnia 08.05.2023 r. od godz. 00:00, do dnia 15.05.2023 r. do godz. 15:00.

Kto może przystąpić do konkursu?

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
  • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
  • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
  • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
  • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
  • środowiskowe domy samopomocy;
  • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Jakie jest dofinansowanie projektów?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 503 365,60 PLN  w tym PLN  468 130,00 (UE+BP) + wkład własny 35 235,60 PLN).

Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 7%.

Na co możesz uzyskać dofinansowanie?

Typ operacji nr 1: Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Typ operacji nr 2: Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, w tym: rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Więcej informacji oraz regulamin naboru znajdują się na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+