Archiwa kategorii: Blog

Warsztaty metropolitarne w terenie: Podkowa Leśna, Piaseczno

Warsztaty w Podkowie Leśnej

Warsztaty w Podkowie Leśnej

W ostatnim tygodniu kwietnia w Podkowie Leśnej oraz Piasecznie odbyły się kolejne warsztaty tematyczne. Podczas spotkań omówiliśmy tematy dotyczące Jakości środowiska przyrodniczego oraz Oferty czasu wolnego. Cieszy fakt, iż w warsztatach biorą udział specjaliści reprezentujący urzędy miast, gmin i powiatów współtworzących metropolię, którzy dzielą się bardzo ciekawymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat omawianych zagadnień. Z punktu widzenia ekspertów przygotowujących  Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku te głosy są niezwykle istotne.

Podczas warsztatu omawialiśmy zagadnienia dotyczące:

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1) polityki klimatyczne: mitygacja i adaptacja do zmian klimatu, retencja

2) niska emisja, ciepłownictwo

3) edukacja ekologiczna

4) gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym kanalizacja opadowa

5) gospodarka odpadami

6) zieleń

 

OFERTA CZASU WOLNEGO

1) infrastruktura sportowo-rekreacyjna (m.in. boiska, place zabaw, punkty serwisowania rowerów, miejsca piknikowe na terenach zielonych, trasy spacerowe, rowerowe, narciarskie)

Warsztaty w Piasecznie

Warsztaty w Piasecznie

2) infrastruktura turystyczna (m.in. punkty gastronomiczne, zróżnicowana baza noclegowa)

3) oferta kulturalna

4) wykorzystanie ICT (baza informacji o dostępnej ofercie)

5) bezpieczeństwo podczas spędzania czasu wolnego

 

Warsztaty metropolitalne w Mińsku Mazowieckim

Warsztaty tematyczne zostały zainaugurowane w Mińsku Mazowieckim. Pierwsze spotkanie dotyczyło zagadnienia Infrastruktura transportowa.

Podczas spotkania przedstawiciele gmin metropolii omawiali zagadnienia dotyczące:
1) uzupełnienia sieci powiązań komunikacyjnych w zakresie połączeń obwodowych

Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego

2) uzupełnienia układu dróg tranzytowych – obwodnic
3) drogi zbiorcze i lokalne
4) infrastruktury pieszej i rowerowej
5) centrów przesiadkowych (w tym P&R)
6) poprawa infrastruktury w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kolejne spotkania odbędą się w Podkowie Leśnej, Piasecznie, Legionowie oraz Wołominie.

Podsumowanie i wnioski przekażemy pod koniec maja.

Cykl warsztatów metropolitalnych – II spotkanie

8 marca 2018 r., Centrum Kreatywności Targowa, przedstawiciele 44 gmin i 5 powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy biorą udział w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu warsztatów metropolitalnych.

Temat przewodni brzmiał: Wypracowanie nowych celów dla Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Kolejne warsztaty odbędą się na przełomie kwietnia i maja br. Będą oparte na celach wypracowanych podczas poprzednich spotkań. Aktywny udział samorządów w spotkaniach pozwoli na wypracowanie skutecznych mechanizmów dla dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów metropolii w perspektywie finansowej 2020+, który będzie możliwy do osiągnięcia m.in. poprzez wyznaczenie pól tematycznych dla działań metropolitalnych i uspójnienie celów rozwojowych w tym zakresie. Na tym etapie współpracy niezwykle istotna będzie również identyfikacja projektów flagowych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju metropolii.

Warszawa rozszerza współpracę z gminami obszaru metropolitalnego i rozpoczyna opracowywanie specjalnego planu rozwoju metropolii

– Strategiczne warsztaty prowadzone przez ekspertów pozwolą nam na wskazanie flagowych projektów i ścisłą koordynację  działań na rzecz harmonijnego rozwoju naszej metropolii. Głosy samorządów są dla nas bardzo ważne – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2020+ będą już uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. Miasto wraz z 70 gminami tworzącymi NUTS „warszawski stołeczny” (Warszawa i dziewięć sąsiadujących powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński) rozpoczęło właśnie opracowywanie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Przypomnijmy – dotychczas stolica współpracowała z 39 gminami, z którymi podpisała porozumienie w 2014 r.

W czwartek 22 lutego odbyły się pierwsze warsztaty dla przedstawicieli gmin, miast i powiatów współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy, które poprowadziły dr hab. Marta Lackowska i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska z Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy dyskutowali o priorytetach rozwojowych metropolii warszawskiej i zakreślili ramy dalszej współpracy oraz integracji. A reprezentanci gmin współpracujących przy projektach w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podzielili się swoimi doświadczeniami z „nowymi” członkami stołecznego NUTS-a.

Warsztaty potrwają do maja br. a efektem wspólnych prac będzie przyjęcie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”.

Miasto planuje już dalsze zacieśnianie współpracy i podpisanie, nowego porozumienia  o współpracy ze wszystkimi 70 samorządami obszaru metropolitarnego.

 

Więcej w materiale video:
https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/videos/1861931300486832/

Sieć parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej rozkwita

Startują kolejne projekty wpływające na zmniejszanie poziomu emisji zanieczyszczeń i usprawnienie transportu w metropolii warszawskiej. Samorządy pozyskają dodatkowe 23 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstanie 8 obiektów zapewniających 961 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 335 miejsc dla rowerów. 30 stycznia br. Gmina Michałowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Do zawarcia umów przygotowują się również miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka oraz gmina Jaktorów.

Samorządy zaangażowane w rozwój metropolii warszawskiej prowadzą działania służące poprawie warunków i jakości życia jej mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Sieć parkingów posłuży, w szczególności mieszkańcom przedmieść, w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim.

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin w ramach drugiego konkursu wybrano do realizacji 5 projektów, dzięki którym zostanie poszerzona metropolitalna sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie nowych parkingów w podwarszawskich miastach Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka oraz w gminach Michałowice i Jaktorów. Dostępność nowoczesnych parkingów „Parkuj i Jedź” w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą to bezpośrednia korzyść również dla miasta stołecznego – przekonuje Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Stworzenie mieszkańcom podwarszawskich gmin możliwości bezpiecznego pozostawienia samochodów na obiektach „Parkuj i Jedź” zlokalizowanych przy węzłach przesiadkowych transportu publicznego ograniczy liczbę aut wjeżdżających do Warszawy – dodaje. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.

Jest to już kolejny krok w budowaniu sieci parkingów ‘Parkuj i Jedź” w ramach metropolii warszawskiej. W grudniu 2016 r. rozstrzygnięto pierwszy konkurs, w ramach którego wyłoniono projekty, które przewidywały budowę/ przebudowę 27 obiektów zapewniających 2 697 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 1133 dla miejsc dla rowerów. Kilka obiektów, m.in. w Jaktorowie, Radzyminie i Wołominie już zostało oddanych mieszkańcom do użytkowania.

Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu warszawskiego stołecznego w 2016 r.

W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostanie podzielone na dwa regiony statystyczne — Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rundy rewizji wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE. W związku z nowym podziałem Urząd Statystyczny w Warszawie wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy przygotował pierwszą edycję publikacji obrazującej sytuację społeczno-gospodarczą regionu warszawskiego stołecznego. Jednocześnie w związku ze wzrostem znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej oraz z działaniami podejmowanymi na rzecz zintegrowanego rozwoju, w niniejszej publikacji zaprezentowano również wskaźniki dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należą gminy, w których realizowany jest instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przy opracowywaniu poszczególnych działów korzystano z wyników badań statystyki publicznej oraz danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie powierzchni geodezyjnej i kierunków wykorzystania.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY W 2016 R.

 

Metropolia warszawska nie zwalnia tempa: chcemy utrzymać pozycję najszybciej rozwijającego się regionu Europy

W Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” spotkali się burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele rad miast, gmin i powiatów współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Dyskutowano o dotychczasowej współpracy, sukcesach i wyzwaniach na przyszłość. Trzonem przyszłej współpracy w ramach metropolii warszawskiej 2.0 będzie poszerzanie zakresu wspólnych działań, a także ich zasięgu.

Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy

Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy

Podział województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne NUTS 2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r., traktujemy  jako szansę na zwiększenie zasięgu oddziaływania metropolii i włączenie kolejnych samorządów w nasze działania. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej współpracy pozwolą nam stworzyć doskonałe podstawy mechanizmów integracji w perspektywie 2020+ – mówi Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Wspólnie musimy określić cele rozwojowe, flagowe projekty, ramy współpracy, sposób koordynacji działań – dodaje.

Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

 

Podczas spotkania podkreślano, że tworzenie wspólnych inicjatyw wymaga i stale będzie wymagało od samorządów metropolii warszawskiej dążenia do uzyskania kompromisu dla osiągnięcia wspólnego dobra. Jednym z najważniejszych aspektów tych działań jest traktowanie sukcesu całego obszaru metropolitalnego jako efektu pracy każdej z tworzących go gmin.

#MetropoliaDziała „Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez Unię Europejską Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem metropolitalnym Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost PKB na poziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, Warszawa osiągnęła 57%. Tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie aktywne zaangażowanie samorządów współtworzących metropolię w realizację zintegrowanych działań i przedsięwzięć. W 2007 r. wprowadziliśmy Wspólny Bilet, z którego korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat ich liczba wzrosła o 20%. Dziś w systemie transportu metropolitalnego mamy 33 gminy. W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Duże znaczenie dla budowania współpracy ma specjalna pula unijnych pieniędzy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach której realizowane są projekty wspierające transport niskoemisyjny, edukację czy rozwój gospodarczy.

Video transmisja z wydarzenia: https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/videos/1749501975063099/

#MetropoliaDziała i idzie naprzód!

#MetropoliaDziała i idzie naprzód! Szykujemy nowe rozwiązania dla przyszłej współpracy. Będziemy o nich dyskutować już w tę środę, 8 listopada, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Chcemy, aby metropolia była coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców. Chcemy wspólnie dbać o ład przestrzenny. Chcemy nadal rozbudowywać i udoskonalać zintegrowaną sieć transportu publicznego.

— w: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. https://www.facebook.com

Europa zmienia metropolię warszawską 2017

#MetropoliaDziała – w dużej mierze dzięki funduszom unijnym.️ Ale jak dokładnie te fundusze wpływają na rozwój metropolii warszawskiej?

O tym będzie okazja dowiedzieć się w ramach imprezy Europa zmienia metropolię warszawską 2017, która odbędzie się w dniach 9-10 września na warszawskim Polu Mokotowskim. Na miejscu czekać będzie na ponad 200 atrakcji przygotowanych przez niemal 70 instytucji!

Podczas tegorocznej edycji, swoją obecność zapowiedziało 19 gmin metropolii warszawskiej. Każda z nich nie tylko zaprezentuje swoją działalność i projekty związane z Unią Europejską, ale przede wszystkim przygotuje specjalne konkursy, animacje i działania edukacyjne. Ponadto w tym roku będą z nami m.in.: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego, MPWiK, Centrum Nauki Kopernik, Teatr Dramatyczny, Teatr Powszechny, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Muzeum Warszawy, Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Lasy Miejskie – Warszawa a także Miejski Ogród Zoologiczny.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/140967819842334/ Szczegółowy program wydarzenia: http://europedirect.um.warszawa.pl/ezmw2017

plakat

Metropolia warszawska 2.0

W Dzień Samorządu Terytorialnego, 27 maja, odbyło się spotkanie gospodarzy gmin na temat współpracy Warszawy i okolicznych samorządów w ramach metropolii teraz i w przyszłości.

Celem spotkania pod hasłem „Metropolia warszawska 2.0” było podjęcie rozmów na temat dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów metropolii w perspektywie finansowej 2020+. Samorządowcy deklarowali, że chcą budować metropolię, bez skupiania się na zmianach ustrojowych. Mechanizmy współpracy będą tworzone na bazie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z uwzględnieniem poszerzenia do obszaru „warszawskiego stołecznego” NUTS2, który został wydzielony w 2016 r. Ten obszar składający się z 70 gmin będzie podstawą wdrażania funduszy europejskich w perspektywie 2020+ i traktowany jest jako docelowe ustalenie granic przebiegu Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

DSC_1591 DSC_1619 DSC_1652 DSC_1660

#MetropoliaDziała
Samorządowcy podkreślali podczas spotkania, że metropolia działa i są realizowane wspólne inwestycje i projekty podnoszące jakość usług dostarczanych mieszkańcom metropolii. Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez UE to właśnie Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost na poziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, Warszawa osiągnęła 57%. W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Realizujemy wspólnie m.in. inwestycje w parkingi P+R, trasy rowerowe czy wspólną promocję gospodarczą firm. W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny Bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego mamy 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%. W ramach współpracy z okolicznymi gminami w zakresie wspólnego systemu komunikacyjnego od 1 czerwca 2017 r. wprowadzimy udogodnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej: tańsze bilety dla podróżujących w 1. i 2. strefie, bilety grupowe dla uczniów oraz 3-dniowe dla turystów. – Pamiętajmy również o tym, że gminy na Mazowszu mają najlepszą  edukację. Bo mamy „transfer” edukacyjny, właśnie dzięki transportowi publicznemu, nasza młodzież jest mobilna i uczy się w dużych ośrodkach edukacyjnych jak na przykład Warszawa – podkreślał Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

#NICoNASbezNAS – referendalne działania gmin
Pod koniec stycznia do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakładał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Projekt został wycofany po protestach samorządowców i mieszkańców. Samorządowcy podejmowali liczne uchwały wyrażające sprzeciw wobec planowanej zmiany ustroju. Pierwsze referendum odbyło się w Legionowie, gdzie 26 marca przy niemal 47% frekwencji aż 94,27% głosujących powiedziało NIE przyłączeniu ich miasta do proponowanej w projekcie „mega Warszawy”. Mieszkańcy Nieporętu równie stanowczo wypowiedzieli się na temat projektu w referendum – 96,09% zagłosowało przeciw, „za” było 170 osób, czyli niespełna 4% głosujących. Frekwencja wyniosła 39,5%. Referendum odbyło się również w Konstancinie-Jeziornie, niestety zabrakło ok 100 głosów do wzyskania odpowiedniej frekwencji. Zaplanowane referenda odbedą się 4 czerwca w Podkowie Leśnej, Ożarowie Mazowieckim, Wieliszewie.

Mimo, że każdy z samorządów wybiera inną drogę walki o ideę #NICoNASbezNAS nadal mówią jednym głosem, nadal prowadzą codzienne działania na rzecz rozwoju metropolii.

Prezentacje ze spotkania są dostępne tu:
27-05-2017 Komunikacja w metropolii

27-05-2017 ZIntegrowane Inwestycje Terytorialne

27-05-2017 rozwój współpracy OMW

Video ze spotkania:

https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/?fref=ts