Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Przemysław Chwiszczuk

Wpisy autora Przemysław Chwiszczuk:

28 lut 2020 | Przemysław Chwiszczuk
Ogłoszenie o naborze RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20
Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 30 marca 2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu październik 2020 roku.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:·         podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.

Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0). lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

 • JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 • spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny z wyłączeniem podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 • uczelnie wyższe;
 •  instytucje kultury.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi         2 500 000,00 PLN.Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi        100 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 1 200 000,00 euro (5 144 760,00 PLN[1]).
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09 – 400 Płock ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone nieodpłatnie przez pracowników MJWPU oraz IP ZIT.

Minimalny wkład własny Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.01.2020 r. wynoszącym 4,2873 PLN.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, są dostępne na stronie:

2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20

 

20 lut 2020 | Przemysław Chwiszczuk

Uprzejmie informujemy, że opublikowano opracowanie zawierające odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące konkursu RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/20 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Link do strony internetowej z ww. opracowaniem znajduje się poniżej:

https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11076417-nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20

 

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 28.02.2020 r. do godz. 15.59.

14 lut 2020 | Przemysław Chwiszczuk

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany w Regulaminie konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20.

Zmiany dotyczą:

 

 

 • Aktualizacji Dzienników Urzędowych

 

 Poprzedni zapis  Aktualny zapis
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347/320 z 20 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE, str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347/470 z 20 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 470, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26 czerwca 2014 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

 

 • Aktualizacji dokumentu
 Poprzedni zapis  Aktualny zapis
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 (wersja VII z 12.09.2018 r.)

(Słownik pojęć, str. 10)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (wersja VIII z 20.11.2019 r.)

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 (wersja VII z 12.09.2018 r.)

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 14)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (wersja VIII z 20.11.2019 r.)

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

(Rozdział 3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU,  str. 21)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+
9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

(Rozdział 22. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW,  str. 83)

9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

 

 

 

 

Ponadto, zmianie uległy załączniki:

Nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 (wersja 1.9)

Nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 (wersja 1.9)

Nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 RPO WM 2014-2020 z załącznikami.

Nr 9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Dodatkowo, do Regulaminu zostały wprowadzone korekty redakcyjne.

 

Zaktualizowane dokumenty są dostępne na stronie internetowej:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

 

 

 

 

12 lut 2020 | Przemysław Chwiszczuk

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało pozytywną opinię ministra dla zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Przypomnijmy: aktualizacja dotyczyła odstąpienie od realizacji projektów Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) oraz  projektu w poddziałaniu 3.1.1 (tereny inwestycyjne).

Zaktualizowany dokument jest dostępny tu: Strategia ZIT WOF VIII

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą 1841/94/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014–2020+. Dokument jest dostępny na stronie: Uchwała 1841/94/19 ZWM

05 lut 2020 | Przemysław Chwiszczuk
Logo Komisji Europejskiej.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia (cel tematyczny 10) prowadzonych przez Komisję Europejską. Konsultacje trwają do 24 lutego 2020 (północ czasu brukselskiego).

Komisja chce poznać opinie obywateli i zainteresowanych stron o działaniach prowadzonych przez UE od 2014 r. za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wspierania kształcenia i szkolenia. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów udoskonalenia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Ocena obejmie między innymi skuteczność inicjatyw UE w zakresie ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, promowania równego i powszechnego dostępu do edukacji i uczenia się przez całe życie, wspierania szkolenia zawodowego oraz poprawy jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. Posłuży również do określenia najskuteczniejszego rodzaju dotychczasowego wsparcia.

Więcej informacji, w tym kwestionariusz on-line są dostępne na stronie:

Konsultacje społeczne EFS

21 sty 2020 | Przemysław Chwiszczuk

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.2  Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020 (tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3).

 Czego się dowiesz ?

Poznasz podstawowe zasady i kryteria zawarte w regulaminie konkursu, w tym m.in.:

 • kluczowe zagadnienia/ wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie;
 • procedurę dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM;
 • kryteria wyboru projektów.

Na spotkaniu zapoznasz się również z obsługą systemu informatycznego, wspierającego wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: MEWA 2.0. oraz dowiesz się, jakie są obowiązki informacyjno- promocyjne w ramach RPO WM.

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje ?

Na Twoje pytania odpowie Izabela Wieteska, z którą możesz skontaktować się telefonicznie:

022-578-44-60 lub mailowo: szkolenia@wup.mazowsze.pl

Informacje o szkoleniu znajdziesz na naszym profilu facebookowym Aktywni na Mazowszu:

https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/

Termin spotkania:
                                                                                                                                  10.02.2020 r. –  godzina 9:00-15:00

Miejsce spotkania:
Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58 w Warszawie

Jak się zgłosić ?
Prześlij formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: szkolenia@wup.mazowsze.pl do 5 lutego 2020r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, więc o tym, czy się zakwalifikujesz zadecyduje kolejność zgłoszeń. Bądź pierwszy i wyślij formularz już teraz!

Do pobrania:

program

formularz

 

Więcej informacji na stronie:

Strona www Wojewódzkiego Urzędu Pracy

21 sty 2020 | Przemysław Chwiszczuk

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej X dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 w ramach Działania10.1Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.

Dokument jest dostepny na stronie internetowej: harmonogram

Więcej informacji o konkursie: Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

16 sty 2020 | Przemysław Chwiszczuk

Zachęcamy do zapoznania się z listą pozytywnych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM

Lista jest dostępna na stronie: Lista po ocenie formalnej

Więcej informacji o konkursie: Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

13 sty 2020 | Przemysław Chwiszczuk
Na zdjęciu wieżowce w Warszawie, drzewa, przystanek autobusowy, ludzie którzy idą i rozmawiają

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym badania POTRZEBY ROZWOJOWE OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY W KONTEKŚCIE PROGRAMOWANIA I REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2020 ROKU.

Dokument jest dostępny tu: OMW_raport końcowy

Mapa Regionu Warszawskiego Stołecznego

Mapa

Celem przeprowadzonych badań była m.in. identyfikacja wspólnych interesów jednostek wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy, ich potrzeb, a także problemów, z którymi się zmagają. Dokument ten stanowi syntezę potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz włodarzy samorządów – nie tylko w kontekście ich „małej ojczyzny”, ale przede wszystkim pod względem obecnych i przyszłych kierunków rozwoju oraz współpracy w ramach metropolii.

W opracowaniu nie zabrakło również zestawienia kierunków dotychczas podejmowanych działań rozwojowych, celem uzyskania aspektu porównawczego dotyczącego przeszłości i przyszłości. Wszystkie zebrane informacje istotne są z punktu widzenia programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku.

10 sty 2020 | Przemysław Chwiszczuk

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od dnia 13.02.2020 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do dnia 28.02.2020 r. do godz. 15.59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków:  w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM funduszedlamazowsza.eu
Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Przewiduje się następujące typy operacji:

Typ operacji nr 1 –   Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

Typ operacji nr 2 –   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.

Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy, zarówno
w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna (typ operacji nr 1) możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego;
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Ww. wydatki mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (2 typ operacji), dostępne dla osób, o których mowa w podrozdziale 5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy obejmuje  opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których rodzic jest zobowiązany.

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2567 PLN z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosi 8 513 400,00 PLN.

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie: Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedz:  Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS.
Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34

Linki:
Strona internetowa IOK:
wupwarszawa.praca.gov.pl
omw.um.warszawa.pl

Dla kogo?

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

 1. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, oraz
 2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. (W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące).

Maksymalna kwota dofinansowania: Nie określono

Poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Minimalny wkład własny: Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.

Wartość projektu: Minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać wyrażoną w PLN  równowartość 100 000 EUR

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00), w Punkcie Informacyjnym EFS.
Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34

Przekierowanie do dokumentów Programu:

Strona internetowa IOK:

Portal RPO WM 2014-2020 funduszedlamazowsza.eu

Więcej informacji, w tym pliki do pobrania, są dostępne na stronach internetowych:

Strona www Wojewódzkiego Urzędu Pracy

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+