Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Alina Opyd

Wpisy autora Alina Opyd:

23 wrz 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 21 września 2021 r. uchwałę nr 1534/258/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wszedł w życie z dniem podjęcia, uchwały tj. 21 września 2021 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/.

13 wrz 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 7 września br. przyjął Uchwałę nr 1418/252/21 w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu. Konsultacje projektu FEM 2021-2027 będą trwały od 10 września 2021 r. do 17 października 2021 r. Uwagi i wnioski do projektu FEM 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/r/kr4MZ2DWjQ Uwagi do projektu można wnosić również pisemnie i ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.
Informacje o konsultacjach znajdują się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/konsultacje-projektu-fem-2021-2027/

02 wrz 2021 | Alina Opyd
02 wrz 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. uchwałę nr 1352/251/21 zmieniającą uchwałę nr 1034/241/21 z 5 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 r. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 31 sierpnia 2021 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

 

 

30 sie 2021 | Alina Opyd

Została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie:
2.1 E-usługi, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 – RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21

Lista projektów: zalacznik-do-uchwaly-2.1.2-konkurs-115

Lista projektów znajduje się również na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

19 sie 2021 | Alina Opyd

3 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0).  W dniu 17.08. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1294/249/21 w sprawie publikacji zmiany  Programu.

Do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020 wprowadzono następujące zmiany:
1) dokonano realokacji 20 mln EUR z Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce do Osi priorytetowej VI Jakość życia, z przeznaczeniem na zwiększenie wartości projektu pozakonkursowego „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Środki te zostały zakontraktowane 22 grudnia 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Finansów). Zmiany wartości docelowych wskaźników zostaną uwzględnione w wersji 6.0,
2) dodano nową Oś priorytetową – XII REACT-EU dla Mazowsza z dodatkową alokacją w wysokości 25.047.558 EUR. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach dwóch zakresów: energetyki i cyfryzacji. W zakresie energetyki środki zostaną skierowane na modernizację energetyczną obiektów publicznych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, w zakresie cyfryzacji – na zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej,
3) zaktualizowano – na prośbę Ministerstwa Finansów – dane dotyczące Instytucji Audytowej.

Zaktualizowany Program dostępny jest na stronie
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/

29 lip 2021 | Alina Opyd

W dniu 29.07 został opublikowany zaktualizowany harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20.

Plik: Harmonogram_29_07_021

Informacja znajduje się również na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

28 lip 2021 | Alina Opyd

W ramach konkursu RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doskonalenie edukacyjno – zawodowe w dniu 21 lipca 2021 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę nr RPMA.10.03.03-14-G776/20 „Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”. Wartość ogółem projektu to 2 955 477,00 zł w tym wartość dofinansowania UE to 2 364 381,60 zł. W ramach realizacji projektu 2 800 uczniów z 52 warszawskich szkół podstawowych   zostanie objętych wsparciem w ramach doradztwa zawodowego, zwiększających szanse na rynku pracy.

W ramach projektu zostanie utworzony Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, gdzie będzie obecnych 7 doradców zawodowych. Ponadto będzie on wyposażony w materiały i narzędzia dodatkowo wspierające jego działalność. Punkty Informacji i Kariery powstaną także w szkołach podstawowych objętych wsparciem w ramach projektu: uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać średnio z 10 godzin doradztwa zawodowego; punkty te, podobnie jak i Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, będą miały do dyspozycji m.in. laptopy, książki, gry oraz inne materiały dydaktyczne.

Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego między innymi poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach: warsztaty dla koordynatorów Punktów Informacji i Kariery w szkołach, szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego, działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym: spotkania z ekspertami ds. rynku pracy, organizacja spotkań z uczniami szkół zawodowych.

O projekcie mona przeczytać na stronie miasta: https://nowa.um.warszawa.pl/waw/europa/-/projekt-warszawa-talentow?fbclid=IwAR19RlzOZ1V0anC9Ik4ja-6VtzxOdomaaMiOOoUbFwi46Xx5XextrOHljTU

 

16 lip 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczona została lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20: Lista projektów skierowanych do negocjacji – aktualizacja

Lista została również opublikowana na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

14 lip 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczony został plik: Baza zawartych umów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20, w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM na lata 2014-2020, aktualnej na dzień 13 lipca 2021 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+