Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Alina Opyd

Wpisy autora Alina Opyd:

29 lip 2021 | Alina Opyd

W dniu 29.07 został opublikowany zaktualizowany harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20.

Plik: Harmonogram_29_07_021

Informacja znajduje się również na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

28 lip 2021 | Alina Opyd

W ramach konkursu RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doskonalenie edukacyjno – zawodowe w dniu 21 lipca 2021 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę nr RPMA.10.03.03-14-G776/20 „Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”. Wartość ogółem projektu to 2 955 477,00 zł w tym wartość dofinansowania UE to 2 364 381,60 zł. W ramach realizacji projektu 2 800 uczniów z 52 warszawskich szkół podstawowych   zostanie objętych wsparciem w ramach doradztwa zawodowego, zwiększających szanse na rynku pracy.

W ramach projektu zostanie utworzony Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, gdzie będzie obecnych 7 doradców zawodowych. Ponadto będzie on wyposażony w materiały i narzędzia dodatkowo wspierające jego działalność. Punkty Informacji i Kariery powstaną także w szkołach podstawowych objętych wsparciem w ramach projektu: uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać średnio z 10 godzin doradztwa zawodowego; punkty te, podobnie jak i Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, będą miały do dyspozycji m.in. laptopy, książki, gry oraz inne materiały dydaktyczne.

Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego między innymi poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach: warsztaty dla koordynatorów Punktów Informacji i Kariery w szkołach, szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego, działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym: spotkania z ekspertami ds. rynku pracy, organizacja spotkań z uczniami szkół zawodowych.

O projekcie mona przeczytać na stronie miasta: https://nowa.um.warszawa.pl/waw/europa/-/projekt-warszawa-talentow?fbclid=IwAR19RlzOZ1V0anC9Ik4ja-6VtzxOdomaaMiOOoUbFwi46Xx5XextrOHljTU

 

16 lip 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczona została lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20: Lista projektów skierowanych do negocjacji – aktualizacja

Lista została również opublikowana na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

14 lip 2021 | Alina Opyd

Poniżej zamieszczony został plik: Baza zawartych umów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20, w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM na lata 2014-2020, aktualnej na dzień 13 lipca 2021 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA

02 lip 2021 | Alina Opyd

W dniu 2 lipca 2021 r. został opublikowany zaktualizowany harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2020/11/harmonogram-oceny-merytorycznej-8.3.2-aktualizacja.pdf

Plik z zaktualizowanym harmonogramem: Harmonogram oceny merytorycznej 8.3.2 aktualizacja

10 cze 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego opublikował rozszerzoną listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, po zwiększonej alokacji.

Lista projektów znajduje się w poniższych linkach:  https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/x-edukacja-dla-rozwoju-regionu-dzialanie-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-089-19/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1012-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-3/

 

27 maj 2021 | Alina Opyd

Opublikowano listę projektów listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 z 26 maja 2021r:  Lista projektów skierowanych do negocjacji_maj

Lista została również opublikowana na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-0/

26 maj 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. Uchwałę nr 791/232/21 w sprawie zmiany uchwały ws. przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 25 maja 2021 r. Dokument został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany przyjęte ww. uchwałą w stosunku do SZOOP wer. 4.4 przyjętego uchwałą nr 707/227/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2021 r. dotyczą załącznika nr 3a „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR” – dodano kryteria dla Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pozakonkursowy.

13 maj 2021 | Alina Opyd

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11.05.2021 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 11 maja 2021 r. i został opublikowany na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

11 maj 2021 | Alina Opyd

Zaktualizowany regulamin konkursu w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21 zamieszczony jest na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Karta zmian w regulaminie do pobrania tu: karta-zmian-1

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+