Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

SZOOP wer. 5.2

04 lis 2021 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2021 r. uchwałę nr 1732/268/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 2 listopada 2021 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/
Zmiany dotyczą w szczególności:
• realokacji środków w ramach osi IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”;
• realokacji środków w ramach osi X „Edukacja dla rozwoju regionu”;
• aktualizacja zapisów dotyczących mechanizmu racjonalnych usprawnień;
• uzupełnienie zapisów osi XII „REACT-EU dla Mazowsza”;
• aktualizacja zapisów dotyczących trybu pozakonkursowego.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+