Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

SZOOP wer.5.3

01 gru 2021 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 r. uchwałę nr 1839/274/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 30 listopada 2021 r.
Aktualny dokument znajduje się na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • aktualizacji zapisów związanych z przesunięciem części alokacji z Działania 8.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19”,
  • Działania 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo” oraz Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” na poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”;
  • realokacji środków pomiędzy: Działaniem 3.3 „Innowacje w MPŚ” a Poddziałaniem 3.1.2 „Rozwój MŚP”, Działaniem 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Podziałaniem 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” a Działaniem 4.2 ”Efektywność energetyczna”;
  • w załączniku 4b Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS zmianie uległo dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPMA.09.02.02-14-e029/20 pt.: „Zwiększenie potencjału zespołu ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID 19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X „Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”.
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+