Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

SZOOP wer. 5.3 zm. 1

17 mar 2022 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r. uchwałę nr 350/305/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 15 marca 2022 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • w Załączniku 3b – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS – dodano kryteria formalne dla naboru pozakonkursowego dla Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” na wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla osób przybyłych z Ukrainy, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
  • w Załączniku 4a – Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 – EFRR:

– dodanie nowych projektów dla osi XII REACT-EU dla Mazowsza w Działaniu 12.2 „E-usługi”:

  • Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług,
  • Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno – koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD),

– aktualizacja kwot w celu dostosowania wartości projektów do aktualnych danych w systemie SL2014;

  • w Załączniku 4b – Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 – EFS – dodanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” pn.: „Mazowsze dla Ukrainy”.
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+