Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach RPO WM 2014-2020

29 Aug 2016 |

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT).

Wprowadzona zmiana dotyczy wysokości kwoty dofinansowania w ramach konkursu wskazanej w rozdziale 7 Regulaminu: kwota przeznaczona na konkurs:

Poprzedni zapis

Wartość konkursu wynosi: 5 325 000 EUR w tym EFS (80%): 4 260 000 EUR w tym wkład własny (20%): 1 065 000 EUR Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,4261 PLN 23 568 982,50   PLN

Aktualny zapis

Wartość konkursu wynosi: 5 325 000 EUR w tym EFS (80%): 4 260 000 EUR w tym wkład własny (20%): 1 065 000 EUR Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,4261 PLN 18 855 186,00   PLN

Wprowadzona zmiana dotyczy zapisu w „Słowniku pojęć”:

Poprzedni zapis

Klub dziecięcy – jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).  Kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do zadań klubu należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Aktualny zapis

Klub dziecięcy – jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).  Kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do zadań klubu należy w szczególności: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-8-3-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-poddzialanie-8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+