Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego głównym celem jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiada na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: RPO WM 2014-2020

Pozostałe dokumenty programowe

Ze względu na ramowy charakter wynegocjowanego i zatwierdzonego przez Komisję Europejską RPO WM na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WM na lata 2014-2020 jest zobowiązana do  opracowania dodatkowego dokumentu w celu doprecyzowania zapisów programu – Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, dokument stanowi jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu operacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (plik docx) wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane są do Instytucji Pośredniczących zaangażowanych w wybór projektów w ramach Programu. Na ich podstawie, jak również na podstawie ustawy i wytycznych Ministra Rozwoju, opracowywane są Instrukcje wykonawcze Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, zapisy Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Regulaminy konkursów w zakresie wyboru projektów, Regulaminy Prac Komisji Oceny Projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: wytyczne_5_lipca_2016

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 na 2016 rok jest dostępny na stronie internetowej: Harmonogram 2016

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 na 2017 rok jest dostępny na stronie internetowej: Harmonogram 2017

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 na 2018 rok jest dostępny na stronie internetowej: Harmonogram 2018

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 na 2019 rok jest dostępny na stronie internetowej: Harmonogram 2019

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 na 2020 rok jest dostępny na stronie internetowej: Harmonogram 2020

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+