Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

SZOOP wer. 5.4 zm. 2

10 sie 2022 |

Działając w myśl Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2022 r. uchwałę nr 1284/342/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 9 sierpnia 2022 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą Załącznika 4a Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 współfinansowanych z EFRR:

  • dodanie w osi XII  RECT-EU dla Mazowsza projektu pn.: „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów”;
  • usunięcie z Działania 7.2 – „Infrastruktura kolejowa” projektu pn.: „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL)”;
  • aktualizacja kwot wartości całkowitych, wydatków kwalifikowalnych oraz wkładu UE projektów, dla których podpisano aneksy do umów o dofinansowanie lub podjęto uchwały zmieniające w sprawie realizacji projektów własnych;
  • aktualizacja wartości wskaźników w projektach: „Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP” (Działanie 3.3 Innowacje w MŚP), „Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” (Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii), „Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” (Działanie 4.2. Efektywność energetyczna);
  • aktualizacja wartości projektu: „Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” (Działanie 4.2. Efektywność energetyczna).
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+