Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Kamil Przyborowski

Wpisy autora Kamil Przyborowski:

21 Mar 2018 | Kamil Przyborowski

Sorry, this entry is only available in Polish.

16 Mar 2018 | Kamil Przyborowski

Sorry, this entry is only available in Polish.

12 Oct 2016 | Kamil Przyborowski

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór prowadzony jest w następujących dziedzinach:
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
2. Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3

Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
4. Ekonomia społeczna

Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
1. Edukacja przedszkolna i ogólna
2. Kształcenie zawodowe i ustawiczne
3. Infrastruktura edukacyjna

Wnioski można składać od dnia 10 października 2016 roku do dnia 28 listopada 2016 roku.

Szczegóły na temat naboru dostępne na stronie:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/ogloszenie-naboru-kandydatow-na-ekspertow-rpo-wm-2014-2020.html

22 Sep 2016 | Kamil Przyborowski

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym została ogłoszona lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 dla Osi Priorytetowej X “Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 “Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.2 “Edukacja ogólna w ramach ZIT”. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 4 mln zł zdobyło 7 zgłoszonych projektów, których przedmiotem jest rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży. Szczegółowe wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit.html

04 Jul 2016 | Kamil Przyborowski

The construction of bike paths, Park & Ride facilities and the preparation of investment areas for the operation of small and medium-sized enterprises are measures for which Warsaw and 39 nearby communes can obtain funds from the Regional Operational Programme for the Mazowieckie Voivodeship 2014-2020.

 • Until 18 July 2016 proposals can be submitted for arranging and preparing selected investment areas for business with a total funding pool of PLN 21.4 million. Under the competition, support will be provided to measures related to connecting utilities to investment areas and the construction or modernisation of the transport system directly serving these areas or the management of their surroundings.
 • Until 29 July 2016 proposals can be submitted for constructing and redeveloping the bike path network with a total funding of PLN 185.9 million.
  Support under the competition will cover measures envisaging the construction, redevelopment or marking out cycling lanes.
 • Until 29 July 2016 proposals can be submitted for constructing and redeveloping Park & Ride facilities with a total funding of PLN 64.9 million.
  The competition envisages funding projects for the construction and redevelopment of interchange junctions (centres) and “Park & Ride” systems. Funding can be also acquired for adjusting the existing cark parks to the “Park & Ride” function.

Local government bodies of Greater Warsaw and entities operating in the area will be able to apply for grants for children as early as in August 2016.

Under the planned competition, it will be possible to obtain funding for places of care for children up to 3 years of age in the form of nursery schools, children’s clubs and day carers. The implementation of the projects will make it possible for persons after maternity, parental and child care leaves who are guardians of children up to 3 years of age to return to work. The pool of funding is over PLN 18 million.

 More on  www.omw.um.warszawa.plwww.funduszedlamazowsza.eu

29 Jun 2016 | Kamil Przyborowski

Local government bodies of the Warsaw Functional Area are planning to build or redevelop several hundred kilometres of bike paths within the next few years.

Due to the large scale of the project, a uniform marking system of bike paths to be constructed under the Integrated Territorial Investments instrument has been envisaged. The uniform marking of bike paths is aimed at increasing the recognisability of the impact of the ITI instrument on the development of cycling infrastructure in the Warsaw Functional Area.

See the Visualisation Book for the marking symbol of bike paths completed under Integrated Territorial Investments of the Warsaw Functional AreaKsięga Wizualizacji oznakowania tras rowerowych zrealizowanych w ramach ZIT WOF

25 May 2016 | Kamil Przyborowski

Trwa drugi dzień konferencji w Międzyzdrojach. W agendzie głównie (ale nie tylko) punkty związane z ochroną środowiska i niskoemisyjnymi rozwiązaniami transportowymi.

Janusz Szewczyk, ekspert Związku Miast Polskich przedstawił dane dotyczące rozwoju społeczno-ekonomicznego Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina na tle kraju:

Stymulanty rozwoju koncentrują się w obszarach funkcjonalnych największych miast w Polsce

Wyraźnie widoczny podział na Polskę wschodnią i zachodnią – na zachodzie obszary oddziaływania miast są większe, a gmin o najniższych wartościach wskaźników jest generalnie zdecydowanie mniej

We wschodniej połowie kraju jedynym dużym obszarem funkcjonalnym jest Warszawski Obszar Funkcjonalny (może to dla niektórych szok, ale bliżej wschodniej niż zachodniej granicy)

Szczecin nie obejmuje swoim wpływem tylko północno-zachodnią część województwa zachodniopomorskiego

Wśród gmin nadgranicznych na zachodzie właściwie nie ma gmin o wartościach wskaźników rozwoju poniżej średniej – na wschodniej granicy jest dokładnie odwrotnie – są praktycznie same takie

Dynamika wartości wskaźników pokazuje jednak, że na obszarze Polski wschodniej wartości wskaźników rosną szybciej (procentowo)

 

Paulina Filipiak z GDOŚ opowiedziała o wymaganiach dotyczących analizy oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z POIiŚ 2014-2020

OOŚ podstawowym dokumentem prawnym ochrony środowiska, który służy prewencji i przezorności w procesie planistycznym i inwestycyjnym

Wymogi środowiskowe dla tzw. dużych projektów wynika bezpośrednio z rozporządzenia ogólnego (1303/2013) – nowym wymogiem jest obowiązek odniesienia się do zmian klimatycznych

Dokumenty strategiczne wyznaczające ramy dla przyszłej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko podlegają tzw. strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Kluczową kwestią podczas realizacji wszelkich inwestycji jest minimalizacja ich negatywnego wpływu na środowisko i kompensacja negatywnych efektów realizacji inwestycji

 

Andrzej Szamborski z firmy TRAKO przedstawił Zintegrowany Plan Mobilności Miejskiej jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach

Zintegrowane Plany Mobilności mają służyć poprawie jakości transportu w miastach (zarówno publicznego jak i indywidualnego i niezależnie od środka transportu) oraz ograniczyć jego negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców

Plan Mobilności powinien być narzędziem „renegocjacji” podziału przestrzeni miejskiej

 

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski z Politechniki Gdańskiej opowiedział roli węzłów przesiadkowych w rozwoju obszarów funkcjonalnych

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły zmiany tendencji lokalizacji celów podróży – uległy one rozproszeniu – coraz rzadziej celem podróży są obszary śródmiejskie

Komunikacja zbiorowa może zastąpić komunikację indywidualną tylko jeśli – będzie uzyskiwać lepsze parametry jakościowe, system dróg zostanie sparaliżowany z powodu korków lub władze będą prowadzić zdecydowaną politykę proekologiczną

Kluczowy jest wzrost konkurencyjności komunikacji publicznej względem komunikacji indywidualnej co można osiągnąć podnosząc parametry komunikacji publicznej lub obniżać konkurencyjność komunikacji indywidualnej (np. poprzez politykę parkingową)

 

Wszystkie, niezwykle ciekawe, prezentacje z konferencji są (lub niebawem będą) dostępne tutaj:

https://drive.google.com/folderview?id=0B1wJKjZhysgbRWdxaXR4aE03NEU&usp=drive_web

27 Nov 2015 | Kamil Przyborowski

A particularly important stage of work for the integrated growth of Greater Warsaw was completed. In recent days the Strategy for the Integrated Territorial Investments for the Warsaw Functional Area 2014-2020+ was developed under the partnership between communes of Greater Warsaw and it received a positive assessment of the Ministry of Infrastructure and Development and the Board of the Mazowieckie Voivodeship. The Strategy will make it possible to obtain support from EU funds for low-emission economy projects, the most important of which will be the further stages of the construction of line 2 of the metro. Projects co-funded under the Infrastructure and Environment Operational Programme will also include the construction of a tram line to Wilanów and the extension and upgrading of heat networks in the western part of the agglomeration, including the Praga district in Warsaw. Furthermore, it will be possible to launch calls for applications for financing under the Integrated Territorial Investments instrument, resulting in the development of, i.e., projects for the development of bike paths and Park & Ride facilities, e-services, the development of entrepreneurship, and the provision of care of children aged 3 or less.

All this will be possible thanks to the funding envisaged under the ROP MV for Integrated Territorial Investments amounting to EUR 165.8 million. A separate, much larger pool of funds was provided under the Infrastructure and Environment Operational Programme, under which the following amounts were planned for the respective projects (or types of projects):

 • the construction of line 2 of the metro (stage 2 and 3) – approx. EUR 1 billion;
 • urban transport (including the expansion of the tram network) – approx. EUR 215 million;
 • heat networks – approx. EUR 56 million;
 • comprehensive energy-efficient retrofitting of residential buildings – approx. EUR 33.8 million;

During the many months of work on building cooperation and developing an action plan, local government bodies participating in the process emphasised that for the future of all communes it is essential to integrate the area and improve the possibilities for utilising its development opportunities. The Strategy for the Integrated Territorial Investments for the Warsaw Functional Area 2014-2020+ defines the objectives and courses of action contributing to the improvement of living conditions and the quality of life of the residents. The focus lies on increasing the availability of public services, the development of a network of economic connections, and an improvement in the quality of space.

Feel free to read the document:

Strategia ZIT WOF IV_2015_10_09

27 Jul 2015 | Kamil Przyborowski

W dniu 3 lipca 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 opublikował informację o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zamieszczoną informacją wnioski można składać do dnia 10 sierpnia 2015 roku.  

Nabór jest prowadzony w m.in. w dziedzinach obejmujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, takich jak:

 1. Kategorie ogólne
  • Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF
 2. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza
  • usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym  w szczególności e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja oraz e-kultura (w tym digitalizacja)
 3. Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
  • rozwój MŚP (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out, gospodarka terenami inwestycyjnymi)
  • potencjał eksportowy
 4. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
  • ochrona powietrza
  • czysty transport miejski
  • plan gospodarki niskoemisyjnej
 5. Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy
  • usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3
 6. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
  • edukacja przedszkolna  i  ogólna
  • kształcenie zawodowe i ustawiczne

Zgłoszenia (dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:„Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”) należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, Warszawa.  

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Al. Solidarności 61, Warszawa pok. 412, IV p.

Pełna treść oficjalnej informacji dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego: Informacja o możliwości ubiegania się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020

27 Jul 2015 | Kamil Przyborowski

W dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na 2015 r. planowane są nabory wniosków w zakresie:

 • Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT w zakresie Uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • Działania 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT w zakresie Ścieżek i infrastruktury rowerowej – budowa, przebudowa lub wytyczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania), z wyłączeniem funkcji turystycznej.

Konkursy w ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT dla projektów dotyczących parkingów „Parkuj i jedź i w ramach poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dla projektów dotyczących wsparcia kształcenia ogólnego, a realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które pierwotnie były planowane na IV kwartał 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.

Pozostałe nabory w ramach ZIT WOF także planowane są na 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w ramach poszczególnych działań można znaleźć w pliku Harmonogram naborów na 2015 r. dla RPO WM 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+