Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT- szkolenie

28 Feb 2017 |

Urząd Miasta st. Warszawy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do udziału w szkoleniu/spotkaniu dotyczącym zasad ubiegania się o środki w ramach  konkursu 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17  w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. Omówione zostaną zasady aplikowania ze szczególnym uwzględnieniem omówienia kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.

Program

  • 10.00 -11.30

1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia /wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie, w tym kwalifikowalność wsparcia- typy projektów, typy wnioskodawców/
2. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17
3. Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM

  • 11.30-11.45 – Przerwa
  • 11.45-13.30

1. Omówienie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w podziale na kryteria formalne/merytoryczne ogólne i szczegółowe oraz kryteria zgodności ze Strategią ZIT WOF
2. Podstawowe zagadnienia dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii ZIT WOF

  • 13.30-14.00

1. Analiza najczęstszych błędów popełnianych przez Beneficjentów na etapie aplikowania
2. Pytania/dyskusja

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów – wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

Szczegóły:

  • Termin: 06.03.2016, godz. 10.00 – 14:00
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia ( imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nazwa instytucji) na adres j.sobczyk@um.warszawa.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 03.03.2017 r. do godziny 14.00. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie odesłane mailem zwrotnym.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (max.35), prosimy o zgłaszanie po jednym pracowniku z instytucji.  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU-IP/UM st. Warszawy-IP ZIT
  • Kontakt w przypadku pytań: +48 22 4430269
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+