Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
08 lip 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Ponad 1,3 mld zł rocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej.

Taki będzie skutek projektowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Mniej środków w budżecie miast/gmin/powiatów to ograniczenie możliwości świadczenia usług publicznych dla mieszkańców. Prognozowane negatywne skutki zmian zaproponowanych przez rząd to mniej inwestycji w transport publiczny, infrastrukturę drogową, gorszej jakości edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne usługi wynikające z zadań własnych samorządów.

Z czego wynikać będzie ogromny minus w budżetach gmin i powiatów metropolii warszawskiej?

  • z obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% to rocznie o 595,6 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • z podwyższenia kosztów uzyskania przychodów to rocznie o 323,1 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT to rocznie o 201 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to zmniejszenie dochodów samorządów metropolii warszawskiej o kolejne 184,3 mln zł.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych jst prezentuje dokument Skutki zmian w PIT w metropolii warszawskiej

Wobec faktu, że ustawa o finansach publicznych wymaga zapewnienia źródła finansowania ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co nie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, to samorządy metropolii warszawskiej apelują do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast/gmin/powiatów przed ogromną dziurą finansową.

Rekompensatę ubytku dochodów jednostkom samorządu terytorialnego zapewni podwyższenie ich udziału we wpływach z podatku PIT łącznie o 8,33 pkt. proc. z wynoszącego w 2019 r. łącznie 51,19% do 59,52%, z tego:

  • gminom o 6,35 pkt. proc. z wynoszącego 39,34% do 45,69%,
  • powiatom o 1,71 pkt. proc. z wynoszącego 10,25% do 11,96%,
  • miastom na prawach powiatu o 8,06 pkt. proc. z wynoszącego 49,59% do 57,65%,

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bez uwzględnienia rekompensaty dla jst w połączeniu z odstąpieniem od działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych – co zakłada rządowy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – spowoduje znaczne obniżenie poziomu usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu, transportowych i innych. Uniemożliwi budowanie przewag konkurencyjnych metropolii warszawskiej w skali europejskiej, co wpłynie na spadek atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz całego kraju.

Ponadto dodatkowe uszczuplenie budżetów samorządów może nastąpić w wyniku przebudowy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzenia opodatkowania opłatą przekształceniową środków przenoszonych na Indywidualne Konta Emerytalne, co oznacza utratę należnych, przyszłych wpływów z PIT przez samorządy Regionu Stołecznego Warszawskiego z uwagi na wprowadzenie opłaty przekształceniowej w miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych.

25 kwi 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Gminy i powiaty metropolii warszawskiej zaapelowały do rządu o uzupełnienie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

– Jako samorządowcy z metropolii warszawskiej, chcemy współpracować i brać współodpowiedzialność za rozwój swojego regionu. Apelujemy o odpowiednie uwzględnienie głosu samorządów w programowaniu  i zarządzaniu procesami rozwojowymi – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i dodaje – Rozwinięte obszary metropolitalne to wysoka atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych regionów oraz całego kraju.

Warszawa od wielu miesięcy apeluje o uwzględnienie głosu samorządów w procesie programowania przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przypadającej na lata 2021-2027 oraz przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Proponowany model centralizuje decyzje w zakresie rozwoju poszczególnych miast i regionów. Tymczasem metropolie są najważniejszymi ośrodkami usług, innowacji, nauki i kultury w kraju.

W dużych ośrodkach miejskich wypracowywany jest dochód, który można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych i zmarginalizowanych. Dobrze rozwinięte obszary metropolitalne wpływają na wysoką ocenę atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej poszczególnych regionów, a nawet całego kraju, poprawiając pozycję konkurencyjną Polski na arenie międzynarodowej.

24 kwietnia podczas XXI posiedzenia Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawiciele metropolii warszawskiej podpisali stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji największych miast w dokumencie kluczowym dla rozwoju poszczególnych regionów i obszarów metropolitalnych.

– Najważniejsze punkty, których nam brakuje, to przede wszystkim brak podkreślonej roli metropolii. Na przykład nie ma mowy o tym, jaka jest strategia rządu na rozprowadzanie ruchu transportowego wewnątrz obszarów metropolitarnych. A przecież nie wystarczy prowadzić korytarzy transportowych pomiędzy dużymi miastami, trzeba myśleć też o tym, jak potem ci użytkownicy kolei i dróg będą przemieszczali się po metropoliach – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Włodarze gmin i powiatów metropolii warszawskiej jednogłośnie uznali, że obecne zapisy KSRR mogą mieć negatywne konsekwencje. Zaniechanie działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych może obniżyć poziom dostępu do usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu czy transportowych. W skrajnym przypadku dojdzie do spadku atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów oraz całego kraju, a młodzież będzie migrować zarobkowo za granicę. Ponadto zaproponowane przez polski rząd zapisy mogą osłabić pozycję wszystkich polskich metropolii w globalizującej się gospodarce. 

Metropolia warszawska sprawnie wykorzystuje środki UE

W bieżącym wieloletnim budżecie unijnym przeznaczono specjalną pulę pieniędzy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które samorządy metropolii warszawskiej chętnie wykorzystują w kształtowaniu tak ważnych dla mieszkańców aspektów życia, jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają ściślejszą współpracę Warszawy i gmin metropolii maksymalnie wykorzystując ich potencjał i atuty. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na kwotę ponad 590 mln zł. Za te pieniądze powstają m.in. drogi rowerowe i parkingi P+R czy miejsca w żłobkach.

Metropolia warszawska ma plan działania

M.st. Warszawa jest gotowe do przyjęcia roli lidera regionu warszawskiego stołecznego. „Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej”, przyjęty w zeszłym roku, określa priorytetowe cele rozwoju. Są to: rozwijanie inteligentnej, zintegrowanej sieci transportu zbiorowego i sieci drogowej, stworzenie „zielonej metropolii”, powstanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, tworzenie warunków do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji i zapewnienie nowoczesnych usług społecznych. Główne postulowane typy projektów to m.in. lokalne projekty z zakresu mobilności miejskiej (ścieżki rowerowe, P&R), pakiet działań edukacyjnych, poprawa jakości powietrza oraz działania rewitalizacyjne.

Stanowiska gmin metropolii:

Stanowisko KSRR

Stanowisko Ustawa

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+