Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Kamil Przyborowski

Wpisy autora Kamil Przyborowski:

21 mar 2018 | Kamil Przyborowski

Komunikat dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01- 14-067/18 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą nr 392/322/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2018 r., dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18 w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT nastąpiła aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] stanowiącej załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1012-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-2/

16 mar 2018 | Kamil Przyborowski

15 marca 2018 roku umowy o dofinansowanie projektów podpisali: Pan Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Pani Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Pan Wojciech Jasiński, Prezydent Miasta Żyrardowa, Pan Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pani Anna Palczowska, Skarbnik Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.   

Do Żyrardowa trafi ponad 2,5 mln zł z funduszy unijnych na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną one w pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego. Na parkingu przy pl. Piłsudskiego powstanie 47 miejsc dla samochodów, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc dla rowerów. Natomiast na parkingu przy ul. Kolejowej powstanie 122 miejsc dla samochodów, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc dla rowerów. Na parkingach zostanie zainstalowany system monitoringu oraz będzie wykonane oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniami.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji niskiej emisji i natężenia hałasu, ograniczy ruch samochodów prywatnych i zachęci do korzystania z transportu publicznego.

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Całkowita wartość projektu: 2 860 980,01 zł

Kwota dofinansowania: 2 546 272,20 zł (2 288 784,00 zł EFRR + 257 488,20 zł BP)

Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

W przyszłym roku, dzięki ponad 6 mln zł wsparcia unijnego, powstaną także dwa parkingi „Parkuj i Jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim. Zlokalizowane będą przy największych punktach przesiadkowych tj. przy stacjach kolejowych „Modlin” oraz „Nowy Dwór Mazowiecki”. Powstaną one w bezpośrednim sąsiedztwie peronów, w miejscach aktualnie funkcjonujących „dzikich” parkingów. Będą to w sumie 393 miejsca postojowe, w tym 22 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz około 80 zadaszonych stanowisk „Bike&Ride.

Realizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na mobilność miejską w Nowym Dworze Mazowieckim i w okolicznych gminach. Przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń, a tym samym do poprawy środowiska.

Tytuł projektu: Budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 7 623 271,42 zł

Kwota dofinansowania: 6 098 617,13 zł

Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Więcej informacji na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/ponad-18-mln-zl-z-ue-dla-zyrardowa-nowego-dworu-mazowieckiego-i-jozefowa/

https://www.zyrardow.pl/4988,2018.html?tresc=48354

https://www.nowydwormaz.pl/15,wszystkie-aktualnosci?tresc=27068

12 paź 2016 | Kamil Przyborowski

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór prowadzony jest w następujących dziedzinach:
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
2. Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3

Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
4. Ekonomia społeczna

Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
1. Edukacja przedszkolna i ogólna
2. Kształcenie zawodowe i ustawiczne
3. Infrastruktura edukacyjna

Wnioski można składać od dnia 10 października 2016 roku do dnia 28 listopada 2016 roku.

Szczegóły na temat naboru dostępne na stronie:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/ogloszenie-naboru-kandydatow-na-ekspertow-rpo-wm-2014-2020.html

22 wrz 2016 | Kamil Przyborowski

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym została ogłoszona lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 4 mln zł zdobyło 7 zgłoszonych projektów, których przedmiotem jest rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży. Szczegółowe wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit.html

04 lip 2016 | Kamil Przyborowski

Budowa ścieżek rowerowych, parkingów „Parkuj i Jedź” oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw to działania, na które Warszawa i 39 okolicznych gmin mogą pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Do 18 lipca 2016 r. trwa nabór projektów na uporządkowanie i przygotowanie wybranych terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z ogólną pulą środków na dofinansowanie w kwocie 21,4 mln zł. W ramach konkursu wspierane będą działania dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych w media, a także budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego związanego bezpośrednio z ich obsługą czy też zagospodarowanie otoczenia.
 • Do 29 lipca 2016 r. trwa nabór projektów dotyczących budowy i przebudowy sieci dróg rowerowych z ogólną pulą środków na dofinansowanie w kwocie 185,9 mln zł.
  W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte działania zakładające budowę, przebudowę lub wytyczenie wydzielonych dróg dla rowerów.
 • Do 29 lipca 2016 r. trwa nabór projektów dotyczących budowy i przebudowy parkingów „Parkuj i Jedź” z ogólną pulą środków na dofinansowanie w kwocie 64,9 mln zł.
  Konkurs zakłada dofinansowanie projektów na budowę i przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych oraz systemów „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”.

Samorządy metropolii warszawskiej i podmioty, które działają na ich obszarze będą mogły już w sierpniu 2016 r. starać się także o dotacje dla najmłodszych.

W ramach planowanego konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna. Realizacja projektów umożliwi m.in. powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3. Przewidziana ogólna pula środków na dofinansowanie wynosi ponad 18 mln .

 

Więcej informacji znajduje się na stronach: www.omw.um.warszawa.plwww.funduszedlamazowsza.eu

29 cze 2016 | Kamil Przyborowski

Samorządy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ciągu najbliższych lat planują wybudowanie lub przebudowanie kilkuset kilometrów tras rowerowych.

Ze względu na dużą skalę przedsięwzięcia zaplanowano wdrożenie systemu jednolitego oznakowania tras rowerowych, które będą budowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednolite oznakowanie tras rowerowych będzie miało na celu zwiększenie rozpoznawalności wpływu realizacji instrumentu ZIT na rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z Księgą Wizualizacji symbolu oznakowania tras rowerowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: Księga Wizualizacji oznakowania tras rowerowych zrealizowanych w ramach ZIT WOF

25 maj 2016 | Kamil Przyborowski

Trwa drugi dzień konferencji w Międzyzdrojach. W agendzie głównie (ale nie tylko) punkty związane z ochroną środowiska i niskoemisyjnymi rozwiązaniami transportowymi.

Janusz Szewczyk, ekspert Związku Miast Polskich przedstawił dane dotyczące rozwoju społeczno-ekonomicznego Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina na tle kraju:

Stymulanty rozwoju koncentrują się w obszarach funkcjonalnych największych miast w Polsce

Wyraźnie widoczny podział na Polskę wschodnią i zachodnią – na zachodzie obszary oddziaływania miast są większe, a gmin o najniższych wartościach wskaźników jest generalnie zdecydowanie mniej

We wschodniej połowie kraju jedynym dużym obszarem funkcjonalnym jest Warszawski Obszar Funkcjonalny (może to dla niektórych szok, ale bliżej wschodniej niż zachodniej granicy)

Szczecin nie obejmuje swoim wpływem tylko północno-zachodnią część województwa zachodniopomorskiego

Wśród gmin nadgranicznych na zachodzie właściwie nie ma gmin o wartościach wskaźników rozwoju poniżej średniej – na wschodniej granicy jest dokładnie odwrotnie – są praktycznie same takie

Dynamika wartości wskaźników pokazuje jednak, że na obszarze Polski wschodniej wartości wskaźników rosną szybciej (procentowo)

 

Paulina Filipiak z GDOŚ opowiedziała o wymaganiach dotyczących analizy oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z POIiŚ 2014-2020

OOŚ podstawowym dokumentem prawnym ochrony środowiska, który służy prewencji i przezorności w procesie planistycznym i inwestycyjnym

Wymogi środowiskowe dla tzw. dużych projektów wynika bezpośrednio z rozporządzenia ogólnego (1303/2013) – nowym wymogiem jest obowiązek odniesienia się do zmian klimatycznych

Dokumenty strategiczne wyznaczające ramy dla przyszłej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko podlegają tzw. strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Kluczową kwestią podczas realizacji wszelkich inwestycji jest minimalizacja ich negatywnego wpływu na środowisko i kompensacja negatywnych efektów realizacji inwestycji

 

Andrzej Szamborski z firmy TRAKO przedstawił Zintegrowany Plan Mobilności Miejskiej jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach

Zintegrowane Plany Mobilności mają służyć poprawie jakości transportu w miastach (zarówno publicznego jak i indywidualnego i niezależnie od środka transportu) oraz ograniczyć jego negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców

Plan Mobilności powinien być narzędziem „renegocjacji” podziału przestrzeni miejskiej

 

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski z Politechniki Gdańskiej opowiedział roli węzłów przesiadkowych w rozwoju obszarów funkcjonalnych

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły zmiany tendencji lokalizacji celów podróży – uległy one rozproszeniu – coraz rzadziej celem podróży są obszary śródmiejskie

Komunikacja zbiorowa może zastąpić komunikację indywidualną tylko jeśli – będzie uzyskiwać lepsze parametry jakościowe, system dróg zostanie sparaliżowany z powodu korków lub władze będą prowadzić zdecydowaną politykę proekologiczną

Kluczowy jest wzrost konkurencyjności komunikacji publicznej względem komunikacji indywidualnej co można osiągnąć podnosząc parametry komunikacji publicznej lub obniżać konkurencyjność komunikacji indywidualnej (np. poprzez politykę parkingową)

 

Wszystkie, niezwykle ciekawe, prezentacje z konferencji są (lub niebawem będą) dostępne tutaj:

https://drive.google.com/folderview?id=0B1wJKjZhysgbRWdxaXR4aE03NEU&usp=drive_web

27 lis 2015 | Kamil Przyborowski

Zakończono niezwykle istotny etap prac na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. W ostatnich dniach wypracowana w ramach partnerstwa gmin metropolii warszawskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dzięki Strategii możliwe będzie uzyskanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej na projekty gospodarki niskoemisyjnej, z których najważniejszym będzie budowa dalszych etapów II linii metra. W ramach tej grupy projektów dofinansowanych w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdą się także m. in. budowa linii tramwajowej na Wilanów oraz rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w zachodniej części aglomeracji, a także na warszawskiej Pradze. Ponadto możliwe będzie uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a co za tym idzie realizacja m.in. projektów takich jak rozwój sieci tras rowerowych i parkingów P+R, e-usługi, rozwój przedsiębiorczości czy zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.

To wszystko będzie możliwe dzięki przewidzianemu w ramach RPO WM dofinansowaniu na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w wysokości 165,8 mln EUR. Odrębną, znacznie większą pulę środków przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego na dofinansowanie poszczególnych projektów (lub typów projektów) zaplanowano:

 • budowa II linii metra (etap II i III) – ok.1 mld EUR;
 • transport miejski (w tym rozbudowa sieci tramwajowej) – ok. 215 mln EUR;
 • sieci ciepłownicze – ok. 56 mln EUR;
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych – ok. 33,8 mln EUR.

Podczas wielomiesięcznych prac nad budowaniem współpracy oraz wypracowaniem planu działania samorządy uczestniczące w tym procesie podkreślały, że dla przyszłości wszystkich gmin najistotniejsza jest integracja obszaru oraz zwiększenie możliwości wykorzystania jego szans rozwojowych. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ określa cele i kierunki działań, służące poprawie warunków i jakości życia mieszkańców. Koncentrują się one wokół zwiększenia dostępności usług publicznych, rozwoju sieci powiązań gospodarczych oraz poprawy jakości przestrzeni.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu:

Strategia ZIT WOF IV_2015_10_09

27 lip 2015 | Kamil Przyborowski

W dniu 3 lipca 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 opublikował informację o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zamieszczoną informacją wnioski można składać do dnia 10 sierpnia 2015 roku.  

Nabór jest prowadzony w m.in. w dziedzinach obejmujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, takich jak:

 1. Kategorie ogólne
  • Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF
 2. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza
  • usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym  w szczególności e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja oraz e-kultura (w tym digitalizacja)
 3. Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
  • rozwój MŚP (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out, gospodarka terenami inwestycyjnymi)
  • potencjał eksportowy
 4. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
  • ochrona powietrza
  • czysty transport miejski
  • plan gospodarki niskoemisyjnej
 5. Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy
  • usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3
 6. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
  • edukacja przedszkolna  i  ogólna
  • kształcenie zawodowe i ustawiczne

Zgłoszenia (dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:„Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”) należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, Warszawa.  

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Al. Solidarności 61, Warszawa pok. 412, IV p.

Pełna treść oficjalnej informacji dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego: Informacja o możliwości ubiegania się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020

27 lip 2015 | Kamil Przyborowski

W dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na 2015 r. planowane są nabory wniosków w zakresie:

 • Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT w zakresie Uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • Działania 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT w zakresie Ścieżek i infrastruktury rowerowej – budowa, przebudowa lub wytyczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania), z wyłączeniem funkcji turystycznej.

Konkursy w ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT dla projektów dotyczących parkingów „Parkuj i jedź i w ramach poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dla projektów dotyczących wsparcia kształcenia ogólnego, a realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które pierwotnie były planowane na IV kwartał 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.

Pozostałe nabory w ramach ZIT WOF także planowane są na 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w ramach poszczególnych działań można znaleźć w pliku Harmonogram naborów na 2015 r. dla RPO WM 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+