Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
28 maj 2020 | Edyta Pietr
Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 którego celem są projekty z zakresu doradztwa zawodowego, które pozwolą zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 29.06.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2021r.
Miejsce składania wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Wnioskodawcą w ramach projektu jest:• organ prowadzący objęte wsparciem szkoły

lub

• podmiot posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdą objętą wsparciem szkołę.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się                        w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektu

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego,

2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno –zawodowego,

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego .

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%                     (80% UE + 5% BP).Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodnie z kursem EURO wynoszącym 4,4447 PLN to 3 541 870,31 PLN

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki Portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu) strona  IP ZIT www.omw.um.warszawa.pl
Dla kogo?  Projekty realizowane w ramach  konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:·         uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe[1];

·         uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych (w zakresie doradztwa zawodowego);

·         młodociani pracownicy;

·         szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;

·         nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;

·         instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

·         nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%Minimalna wartość dofinansowania projektu (UE+BP) musi przekroczyć  444 470,00 PLN.
Przekierowanie do dokumentów Programu

 

Portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

[1] W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Działania 10.3 skierowanych do szkół zawodowych, które zostały zlikwidowane w związku z reformą oświaty wsparcie może być skierowanie jedynie do uczniów tych szkół. Tej samej zasadzie podlega wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, które w przypadku zlikwidowanych szkół zawodowych dotyczyć może jedynie uczniów tych szkół.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji o konkursie na stronie:

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT – nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

 

 

27 maj 2020 | Edyta Pietr

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z listą projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT oraz załączonego dokumentu  informującego o składzie komisji oceny projektów do konkursu RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19  w zakresie oceny merytorycznej.

Dokumenty są dostępne tu:

Skład KOP 10-01-02-89-19 OM

lista projektów 10.1.2-89-19

 

Więcej informacji na stronie konkursu:

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+