Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
23 gru 2020 | Edyta Pietr

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r. przyjął uchwałę nr 2025/194/20 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Aktualizacja Harmonogramu obejmuje następujący zakres zmian:

  • wprowadzono konkurs w ramach Poddziałania 2.1.2  E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19, który zostanie ogłoszony w marcu 2021 r.

Link do harmonogramu: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Link do komunikatu:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dot-aktualizacji-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-dla-rpo-wm-2014-2020-na-rok-2021r/ 

17 gru 2020 | Alina Opyd

Warszawa oraz dziewięć okolicznych powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński mają być wyłączone z regionalnego wsparcia unijnego w ramach programu dla województwa mazowieckiego.

Brak wsparcia dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 jest radykalną zmianą w stosunku do dotychczas ugruntowanych, sprawdzonych od wielu lat rozwiązań. To właśnie dzięki dotychczas stosowanym metodom działania nasz region z sukcesem wykorzystywał środki unijne i dynamicznie się rozwijał. Dlatego powyższa propozycja wzbudza zdecydowany sprzeciw samorządów, szczególnie, że nie była ona wcześniej w żaden sposób konsultowana.

Warszawa i  sąsiadujące powiaty będą mogły ubiegać się o środki unijne jedynie w ramach niewielkiej, specjalnie przygotowanej puli tylko w niektórych programach centralnych. To bardzo zła wiadomość dla ponad 3 mln mieszkańców Mazowsza, gdyż stracą oni szanse na uzyskanie dofinansowania na wiele różnorodnych inwestycji, m.in. budowę ścieżek rowerowych i pieszych, parkingów „parkuj i jedź”, oświetlenia, kanalizacji, boisk i placów zabaw, wsparcie dla żłobków i inwestycji poprawiających jakość powietrza.

W związku z zaistniałą sytuacją wypracowaliśmy wspólne „Stanowisko dotyczące wsparcia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach RPO WM na lata 2021-2027”, w którym zostały zawarte m.in. poniższe postulaty. Stanowisko poparło 51 jednostek samorządu terytorialnego. Pełna lista znajduje się w załączonym dokumencie.

Postulujemy o:

  1. zaprogramowanie środków dla RWS, zarówno na poziomie regionalnym, jak i poziomie centralnym, w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, celem objęcia wsparciem UE możliwie szerokiego zakresu tematycznego;
  2. umożliwienie realizacji inwestycji na obszarze RWS ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), w tym kluczowych projektów z zakresu transportu, w tym w szczególności mobilności miejskiej (metro, kolej regionalna i metropolitalna, trasy tramwajowe, autobusy niskoemisyjne i in.) oraz poprawy jakości środowiska;
  3. wynegocjowanie na poziomie instytucji UE dodatkowego, dedykowanego indywidualnie wsparcia dla metropolii warszawskiej, tj. przydzielenie dodatkowych środków dla regionu Warszawskiego stołecznego (na zasadach analogicznych jak w pozycji Dodatkowe przepisy w Załączniku VII do Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwagi na istotnie niekorzystną zmianę wysokości i warunków wsparcia dla tego regionu w stosunku do okresu programowania 2014-2020;
  4. odpowiednie wykorzystanie tzw. mechanizmu elastyczności, tj. przesunięcie środków w wysokości 2,5 mld zł do regionu Warszawskiego stołecznego;
  5. wprowadzenie szerokiego zastosowania dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa w modelach finansowania projektów JST, kompensującego spadek intensywności wsparcia UE.

Wspólne stanowisko_RWS

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+