Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
12 lip 2022 | Katarzyna Gruba

Poniżej zamieszczony został plik: Baza umów dla konkursu o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20-aktualna na dzień 11.07.2022 r. zawierający listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
Lista projektów wybranych do dofinansowania_11.07

30 maj 2022 | Katarzyna Gruba

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. uchwałę nr 801/325/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23 maja 2022 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą Załącznika 3a – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR – gdzie dodano kryteria wyboru projektów dla projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego zaplanowanego do realizacji w ramach Osi XII REACT–EU dla Mazowsza, w Działaniu 12.2 REACT–EU dla e-usług na Mazowszu, typ projektu: geoinformacja i e- kultura pn. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)”.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+