Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
17 mar 2022 | Agnieszka Silczak

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r. uchwałę nr 350/305/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 15 marca 2022 r.

Aktualny dokument znajduje się na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • w Załączniku 3b – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS – dodano kryteria formalne dla naboru pozakonkursowego dla Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” na wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla osób przybyłych z Ukrainy, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
  • w Załączniku 4a – Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 – EFRR:

– dodanie nowych projektów dla osi XII REACT-EU dla Mazowsza w Działaniu 12.2 „E-usługi”:

  • Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług,
  • Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno – koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD),

– aktualizacja kwot w celu dostosowania wartości projektów do aktualnych danych w systemie SL2014;

  • w Załączniku 4b – Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 – EFS – dodanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” pn.: „Mazowsze dla Ukrainy”.
25 lut 2022 | Agnieszka Silczak

Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w związku z przyjętą w dniu 21 lutego 2022 r., przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacją, możliwy okres realizacji projektu w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21 nie może przekroczyć 31 grudnia 2022 r.

Link do strony konkursu: 2.1 E-usługi, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 – RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+