Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

30 lis 2020 |

Konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 31.12.2020 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 29.01.2021 r. do godz. 15.59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,5250 PLN z dnia 29 października 2020 r. wynosi 6 787 500,00 PLN.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.

Wartość projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać wyrażoną w PLN  równowartość 100 000 EUR

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników Punktu Informacyjnego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie od 4.11.2020 r. do odwołania Punkt Informacyjny EFS wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs, w formie konsultacji elektronicznych oraz telefonicznych.

Zapytania należy kierować:

·         drogą e-mailową na adresy: wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl,

·         telefonicznie pod numer tel.: (022) 578 44 84,

·         pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Punkt Informacyjny EFS, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa lub faks na numer: 22 578 44 63.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu klienta, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym drogą elektroniczną. Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem obowiązujących w siedzibach urzędu zasad i wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dezynfekcja, maseczka i zapewnienie odpowiedniej odległości).

Informacje udzielane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na:

·         profil na FB ‘Aktywni na Mazowszu’

·         strona główna WUP w Warszawie, zakładka aktualności https://wupwarszawa.praca.gov.pl/

·         podstrona RPO WM WUP w Warszawie, zakładka wiadomości https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/

Linki do strony konkursu:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+