Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20.

14 lut 2020 |

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany w Regulaminie konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20.

Zmiany dotyczą:

 

 

  • Aktualizacji Dzienników Urzędowych

 

 Poprzedni zapis  Aktualny zapis
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347/320 z 20 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE, str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347/470 z 20 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 470, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26 czerwca 2014 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

 

  • Aktualizacji dokumentu
 Poprzedni zapis  Aktualny zapis
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 (wersja VII z 12.09.2018 r.)

(Słownik pojęć, str. 10)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (wersja VIII z 20.11.2019 r.)

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 (wersja VII z 12.09.2018 r.)

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 14)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (wersja VIII z 20.11.2019 r.)

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

(Rozdział 3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU,  str. 21)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+
9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

(Rozdział 22. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW,  str. 83)

9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

 

 

 

 

Ponadto, zmianie uległy załączniki:

Nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 (wersja 1.9)

Nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 (wersja 1.9)

Nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 RPO WM 2014-2020 z załącznikami.

Nr 9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Dodatkowo, do Regulaminu zostały wprowadzone korekty redakcyjne.

 

Zaktualizowane dokumenty są dostępne na stronie internetowej:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+