Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

10.3.3 Doskonalenie zawodowe – RPMA.10.03.03-IP.01-14-044/17

28 kwi 2017 |

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-044/17

Wstępna informacja o naborze
Konkurs ogłaszany jest na wspieranie projektów z zakresu doradztwa zawodowego, które pozwolą zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Termin, od którego można składać wnioski od dnia 29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski do dnia 14 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy:

1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego,

3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego[1],

4. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Uwaga!
Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Uwaga!
Ze względu na zmiany prawne, które wchodzą w życie w związku z reformą systemu oświaty (m.in. wygaszanie gimnazjów) wnioskodawca musi wziąć pod uwagę adekwatność, zasadność i efektywność podejmowanych działań, w szczególności w zakresie inwestycji w infrastrukturę i doposażenia dla celów edukacyjnych, również po zakończeniu realizacji projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  wynosi 90% (= 80% UE + 10% BP)

Kwota dofinansowania w ramach konkursu (przeliczona kursem z dnia 30.03.2017 r. wynoszącym: 4,2233):  6 184 890,87PLN

Regulamin konkursu 10.3.3

Fiszka dla konkursu 10.3.3

Więcej informacji na temat projektu, w tym szczegółowy regulamin są dostępne na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-rpma-10-03-03-ip-01-14-044-17.html

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonalenie-zawodowe-1033-doradztwo-zawodowe-w-ramach-zit-1/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+