Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

27 lut 2018 |
Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18
Wstępna informacja o naborze Celem konkursu jest wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne[1] począwszy od edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadgimnazjalną. Przewidywane do realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i postawy potrzebne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 30.03.2018 r. od godz. 00:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 19.04.2018 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2018 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.Zgodnie z kryterium dostępu wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętych wsparciem szkoły/szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).
Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych[2] w szczególności obejmuje:

– realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem[3];

-realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

–  realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

–   wdrożenie nowych form i programów nauczania;

– tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

– nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;

– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

– realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu[4],[5];

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki[6],[7]

b. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki[8].

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych[9]:

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń[10],[11]

b. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej[12],[13],[14];

c. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, obejmujące realizację nauki programowania wśród uczniów m. in. poprzez realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
95% (= 80% UE + 15% BP)
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,1449 PLN to 3 287 700,74 PLN.

Więcej informacji na temat naboru, w  na stronach:

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+