Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

27 sty 2017 |

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17

Konkurs ogłaszany jest na wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, a także kształtowanie właściwych postaw  począwszy od edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadgimnazjalną (ogólną i zawodową). Przewidywane do realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i postawy potrzebne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych.

Termin, od którego można składać wnioski: od dnia 27 lutego 2017 r. Termin, do którego można składać wnioski: do dnia 17 marca 2017 r

Kto może składać wnioski? Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności  w szczególności obejmujące:

– realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

– realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

– wdrożenie nowych form i programów nauczania;

– tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

– nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;

– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

– realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki ,

b. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki .

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych:

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

b. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

c. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, obejmujące realizację nauki programowania wśród uczniów m. in. poprzez realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych.

Uwaga!

Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Uwaga!

W ramach konkursu realizowane będą następujące przedsięwzięcia dotyczące wsparcia kształcenia ogólnego w ramach działań adresowanych do uczniów szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe:

1) obowiązkowo:

Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,

2) alternatywnie:

– tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

lub/i

– rozwoju kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji informatycznych.

W celu właściwej oceny projektu niezbędne jest wskazanie przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, typu przedsięwzięcia podejmowanego w ramach projektu oraz sposobu jego realizacji, zgodnie z typami operacji wymienionymi powyżej.

Jednocześnie ze względu na planowane zmiany prawne, które wejdą w życie w związku z reformą systemu oświaty Wnioskodawca musi wziąć pod uwagę adekwatność/ zasadność realizacji inwestycji w poszczególnych typach projektów pod kątem możliwości wykorzystania infrastruktury i doposażenia dla celów edukacyjnych po zakończeniu realizacji projektu.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie mógł dostosowywać projekt do nowych warunków prawnych. np. wsparcie dla 1 klasy gimnazjum będzie realizowane w 7 klasie szkoły podstawowej. Ponadto warto zaznaczyć, iż zmiana struktury szkół, w tym stopniowe wygaszanie gimnazjów, nie stanowi zagrożenia dla trwałości projektów finansowanych ze środków europejskich przeznaczonych na wsparcie edukacji. Zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów wspierających gimnazja będą mogły być przenoszone na inne szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące w ramach sukcesji prawnej. Warunkiem będzie dalsza realizacja ustalonych celów projektów.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit.html

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1012-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-1/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+