Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opracowano projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.  Jest to dokument odpowiadający na wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające ze wzrostu znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+  jest to dokument, który wskazuje przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w RPO WM na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia komplementarne wspomagające osiągnięcie celów Strategii. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ jest również dokumentem wdrożeniowym dla strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Wpływ na zakres przedmiotowy Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ miały uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, do których należą:

»        cele realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, wskazane w Umowie Partnerstwa,

»        potencjalny zakres wsparcia określony w Umowie Partnerstwa (z uwzględnieniem specyfiki województwa mazowieckiego jako regionu lepiej rozwiniętego) oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

»        wizja wykorzystania instrumentu ZIT przez sygnatariuszy Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;

»        środki przeznaczone przez UE na realizację instrumentu ZIT (w tym podział środków na poszczególne Priorytety Inwestycyjne UE wynikający z zakwalifikowania województwa mazowieckiego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych).

Alokacja środków wynosi 167 078 706 EURO w ramach RPO WM 2014-2020. uzupełnienie stanowią środki  z POIiS 2014-2020 w wysokości 271 244 490 EURO.

W III kwartale 2018 r. przeprowadzono kolejną aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Aktualizacja jest wynikiem uchwał podjętych podczas XVIII posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT WOF w dn. 12.02.2018 r. (Uchwała Nr 20 Komitetu Sterującego ZIT WOF w sprawie przeniesienia środków z Poddziałania 3.2.1 Promocja gospodarcza w ramach ZIT do Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT oraz Uchwała Nr 21 Komitetu Sterującego ZIT WOF w sprawie przesunięcia środków z Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT do Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT). Ponadto istniała konieczność dostosowania zapisów Strategii ZIT WOF 2014-2020+ do dokumentów programowych, m.in. zmian w RPO WM 2014-2020.

Zaktualizowana Strategia ZIT WOF VII_2018_09_06

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+