Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opracowano projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.  Jest to dokument odpowiadający na wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające ze wzrostu znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+  jest to dokument, który wskazuje przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w RPO WM na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia komplementarne wspomagające osiągnięcie celów Strategii. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ jest również dokumentem wdrożeniowym dla strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Wpływ na zakres przedmiotowy Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ miały uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, do których należą:

»        cele realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, wskazane w Umowie Partnerstwa,

»        potencjalny zakres wsparcia określony w Umowie Partnerstwa (z uwzględnieniem specyfiki województwa mazowieckiego jako regionu lepiej rozwiniętego) oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

»        wizja wykorzystania instrumentu ZIT przez sygnatariuszy Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;

»        środki przeznaczone przez UE na realizację instrumentu ZIT (w tym podział środków na poszczególne Priorytety Inwestycyjne UE wynikający z zakwalifikowania województwa mazowieckiego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych).

W dniu 9.01.2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w zakresie akceptacji zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego dokumentu. Ministerstwo Rozwoju również pozytywnie zaopiniowało zaktualizowany dokument. Aktualizacja obejmowała przede wszystkim:

  • Wykreślenie projektu Kalkulator wartości nieruchomości (E-wycena) oraz wprowadzenie w jego miejsce naborów konkursowych w ramach poddziałania 2.1.2 (e-usługi);
  • Aktualizację opisów pozostałych projektów pozakonkursowych wynikającą z postępu prac nad ich przygotowaniem.
  • Aktualizację wartości wskaźników wynikającą zarówno z ww. przesunięć alokacji jak i wcześniej zgłaszanych wniosków o zmianę zapisów RPO WM, które były przedmiotem obrad KM RPO WM;
  • Dostosowanie zapisów Strategii ZIT do zapisów dokumentów programowych (RPO WM, SZOOP).

Zaktualizowana Strategia ZIT WOF VII_2018_09_06

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+