Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opracowano projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.  Jest to dokument odpowiadający na wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające ze wzrostu znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+  jest to dokument, który wskazuje przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w RPO WM na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia komplementarne wspomagające osiągnięcie celów Strategii. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ jest również dokumentem wdrożeniowym dla strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Wpływ na zakres przedmiotowy Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ miały uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, do których należą:

»        cele realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, wskazane w Umowie Partnerstwa,

»        potencjalny zakres wsparcia określony w Umowie Partnerstwa (z uwzględnieniem specyfiki województwa mazowieckiego jako regionu lepiej rozwiniętego) oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

»        wizja wykorzystania instrumentu ZIT przez sygnatariuszy Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;

»        środki przeznaczone przez UE na realizację instrumentu ZIT (w tym podział środków na poszczególne Priorytety Inwestycyjne UE wynikający z zakwalifikowania województwa mazowieckiego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych).

Alokacja środków wynosi 167 078 706 EURO w ramach RPO WM 2014-2020. uzupełnienie stanowią środki  z POIiS 2014-2020 w wysokości 271 244 490 EURO.

W IV kwartale 2019 r. przeprowadzono kolejną aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Aktualizacja dotyczyła odstąpienia od realizacji projektów Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) oraz  projektu w poddziałaniu 3.1.1 (tereny inwestycyjne).

Zaktualizowana Strategia ZIT WOF VIII

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+