Projekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 590,8 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

Podpisane zostały umowy na 102 projekty na kwotę dofinansowania 590,8 mln zł. Będą one  realizowane indywidualnie przez gminy, w partnerstwie gmin, w partnerstwie z Warszawą, a także przez prężnie działające na obszarze metropolii organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych. Wszystko jest spięte jedną klamrą: partnerstwem wynikającym z porozumienia 40 gmin podpisanego w lutym 2014 roku oraz wspólną strategią inwestycyjną.

 

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

 Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia związane z:

kształceniem kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294522

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294525

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294526

10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia związane z: uzyskiwaniem/podnoszeniem kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego, działaniami na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294711

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z budową/ przebudową lub wytyczeniem wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowaniem przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczeniem śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293791

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293799

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293801

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293783

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293805

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293786

 

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź”.  Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z: budową/przebudową węzłów (centrów) przesiadkowych, systemów „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”.

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293800

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293785

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293795

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293794

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293789

3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, Typ projektów – Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z organizacją terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowym zagospodarowaniem obejmującym w szczególności: prace studyjno-koncepcyjne kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu w media budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego zagospodarowanie otoczenia (m.in. parkingi, zieleń).

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z: tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków i klubów dziecięcych; tworzeniem i funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w podmiotach już istniejących; tworzeniem i funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki (sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego).

Wybrane projekty na Mapie Dotacji UE:

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294108

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294111

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294103

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7294104

2.1.2. E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

Celem projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7293433

Celem projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)  jest zwiększenie dostępu i podniesienie jakości usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin na terenie WOF ZIT.

http://mapadotacji.gov.pl/projekt/7317024

Więcej informacji na temat wszystkich naborów w Aktualnościach oraz na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów:instrukcja mewa2l

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+