Projekty pozakonkursowe

  • Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)

Złożenie formularza projektu pozakonkursowego: luty 2016 r.
Wpis do Wykazu Projektów Pozakonkursowych: 6 września 2016 r.
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: lipiec 2017 r.
Szacowana wartość projektu: 29 999 990,00 zł

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie firm z obszaru metropolitarnego stolicy. Projekt skierowany jest do przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym start-upów. Firmy te, obok doradztwa i szkoleń dotyczących interesujących ich rynków zagranicznych, otrzymają wsparcie w postaci uczestnictwa w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, spotkaniach B2B i konferencjach, a ponadto wsparcie promocyjne (reklama, broszury, katalogi, etc.).

  • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual – WOF)

Złożenie formularza projektu pozakonkursowego: kwiecień 2016 r.
Wpis do Wykazu Projektów Pozakonkursowych:  04 sierpnia 2016 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień 2017 r.
Szacowana wartość projektu:
70 592 601,31 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych – w tym turystów – poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Działania zostały zaplanowane maksymalnie do 2023 r., a projekt został podzielony na komponenty:
E-dostępność przestrzeni publicznych (mikronawigacja i informacje kontekstowe m.in. w urzędach, stacjach metra, przejściach podziemnych);
E-turystyka (wirtualny przewodnik, wirtualna informacja turystyczna);
E-transport publiczny (dostarczenie mieszkańcom narzędzia mobilnego do planowania podróży i sprawnego poruszania się po obszarze);
E-środowisko (informacja na temat powietrza atmosferycznego, pogody, natężenia ruchu);
– E-parkowanie (wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych, nawigowanie do nich, opłaty za parkowanie on-line);

  • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)

Złożenie formularza projektu pozakonkursowego: wrzesień 2016 r.
Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu  w celu obligatoryjnego zaopiniowania w zakresie oceny formalnej i merytorycznej, prowadzonej na podstawie zapisów Zasad tworzenia i modyfikacji Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020: 30 czerwca 2017 r.
Szacowana wartość projektu: 26 093 125,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. System wsparcia będzie składał się z Centrum Zarządzania świadczącego teleusługi dla podopiecznych oraz urządzeń umożliwiających podopiecznym kontakt z Centrum Zarządzania (np.:przycisk SOS, telefon komórkowy, czytniki parametrów życiowych), a także sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.

  • Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
    (E-Archiwum)

Umieszczenie projektu w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych EFRR 2014-2020: 4 Lipca 2017 r.
Planowany pierwotnie termin przekazania wniosku o dofinansowanie projektu do obligatoryjnego zaopiniowania w zakresie oceny formalnej i merytorycznej, prowadzonej na podstawie zapisów Zasad tworzenia i modyfikacji Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM 2014-2020: III kwartał 2017 r.
Trwają dalsze uzgodnienia dotyczące rozwiązań technicznych, które będą wykorzystane w projekcie.
Szacowana wartość projektu: 18 284 099,21 zł.

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+