Autor: Administrator m.st Warszawa

Wpisy autora Administrator m.st. Warszawa:

17 gru 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z Planem działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0. Dokument stanowi efekt półrocznych prac warsztatowych, w których uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu gmin i powiatów współtworzących metropolię warszawską. Nawiązując do obowiązujących dokumentów strategicznych, Przewodnik strategiczny 2.0 wytycza główne kierunki interwencji strategicznej w metropolii warszawskiej. Motywem przewodnim, który przewija się we wszystkich omawianych kierunkach działań, jest tworzenie Metropolii w równowadze, czyli regionu wielkomiejskiego skutecznie stawiającego czoła czterem wyzwaniom o charakterze horyzontalnym: zapewnianiu odpowiedniej jakości infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji i koordynacji metropolitalnej.

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0

FOLDER_wersja polska

 

English version:

This document reflects the outcome of six-month-long workshop activities attended by representatives of several dozen communes and counties situated within the Warsaw Metropolis. By referring to the binding strategic documents, Strategic Guidebook 2.0 sets major strategic intervention directions for the Warsaw Metropolis. Establishing a Metropolis in balance, i.e. a metropolitan region capable of efficiently facing four horizontal challenges, which include ensuring good-quality infrastructure, safety, education and metropolitan coordination, forms the leading motive encountered within all directions of activities that have been discussed.

FOLDER_ANG

Strategic action plan for the Warsaw Metropolis – Strategic Guidebook 2.0

13 gru 2018 | Administrator m.st Warszawa

Poznaj bohaterów naszego najnowszego filmu – mieszkańców metropolii warszawskiej – oraz ich doświadczenia w codziennym korzystaniu z inwestycji finansowanych w ramach ZIT:

 

English wersion:

 

07 gru 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym konkursu nr RPMA. 10.03.03-IP.01-14-077/18 (Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Szkolenie odbędzie się dnia11.12.2018, godz. 10:15 – 13:00.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – konkurs nr RPMA. 10.03.03-IP.01-14-077/18

27 lis 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych standardom dostępności organizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „FADO” zajmującą się problemem wykluczenia informacyjnego i cyfrowego osób z niepełnosprawnościami. Webinaria odbędą się 7 i 11 grudnia. W każdym webinarium może uczestniczyć do 50 osób.

Więcej informacji na stronie internetowej:

Weź udział w webinariach o standardach dostępności dla polityki spójności

23 lis 2018 | Administrator m.st Warszawa

W dniu 21 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18, dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM 2014-2020”.

Lista projektów 10.1.2-67-18 – zmiana uchwały

Więcej informacji na temat konkursu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-1012-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-2/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-konkursu-10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/

 

15 lis 2018 | Administrator m.st Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Ponadto zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 30 października 2018 r., nastąpiła aktualizacja:

  • wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020;
  • Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 (wersja 2.5), przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 30 października 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie:

Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT, nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

26 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

Ogłoszono nabór do Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

Termin składania wniosków: od 2018-11-26 do 2019-03-06

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs przeznaczony jest na budowę/przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy ,,Parkuj i Jedź” oraz na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji ,,Parkuj i Jedź”.

Dodatkowo dla wszystkich powyższych typów projektów z obszaru „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT”, wyłącznie jako uzupełniające i niedominujące elementy projektu, realizujące bezpośrednio cele projektu oraz pozostające w bezpośrednim powiązaniu funkcjonalnym ze wskazanymi powyżej typami projektów, mogą być realizowane zadania dot. infrastruktury towarzyszącej, w tym np.:

–         poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej);

–         miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów;

–         chodniki i przejścia dla pieszych;

–         modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności;

–         inwestycje w infrastrukturę drogową (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji projektów z zakresu P+R i uzasadnionym z punktu widzenia technologicznego. Część wykraczająca poza niezbędny zakres projektu będzie stanowić wydatek niekwalifikowany;

–         infrastruktura niezbędna do korzystania z komplementarnych form transportu tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego  np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne.

Więcej informacji:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typu-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-parkingi-pa/

26 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

Ogłoszono nabór do Działania 10. 3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT, nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

Termin składania wniosków: od 2018-11-30 do 2018-12-18

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętej/objętych wsparciem szkoły/szkół z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) albo podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1.Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

2.Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego.

3.Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Warunki realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

4.Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Więcej informacji:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-077-18/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonalenie-zawodowe-1033-doradztwo-zawodowe-w-ramach-zit-2/

23 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 dla Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020.

Lista projektów po ocenie formalnej – aktualizacja z 26.10.2018r

Harmonogram oceny merytorycznej przedstawia się następująco:
Harmonogram oceny merytorycznej

Więcej informacji na temat konkursu na stronie:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

18 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

Ciekawe zobrazowanie współpracy metropolitalnej, imponujące dane o konkretnych projektach, mnóstwo korzyści dla mieszkańców – taką formę przybrała debata Jak działa metropolia warszawska? organizowana podczas 9.Forum Rozwoju Mazowsza.

W debacie udział wzięli: Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik, Pan Daniel Putkiewicz – Zastępca Burmistrza Piaseczna, Pan Piotr Grubek – Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka, Pan Tamas Dombi – Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich.
Debatę poprowadził Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Panel dyskusyjny został podzielony na bloki tematyczne: komunikacja publiczna, ochrona powietrza, edukacja, opieka nad dziećmi do lat 3, e-usługi publiczne. Uczestnicy omawiali działania metropolii warszawskiej w ramach dostępnych środków UE finansowanych z instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych form współpracy dotyczących komunikacji publicznej oraz ochrony powietrza.

 

Zachęcamy do zapoznania się materiałem video z debaty (od 2h 22 min.):

Video z debat, scena 2 9.FRM

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+