Autor: Administrator m.st Warszawa

Wpisy autora Administrator m.st. Warszawa:

11 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w 9. Edycji Forum Rozwoju Mazowsza, która odbędzie się 17-18 października 2018 r. Szczególnie ważnym elementem agendy wydarzenia jest organizowana w pierwszym dniu debata z udziałem przedstawicieli gmin: Metropolia warszawska – jak działa?

W panelu wezmą udział:
Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Daniel Putkiewicz – Zastępca Burmistrza Piaseczna, Pan Piotr Grubek – Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka, Pani Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik, Pan Tamas Dombi – Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg Miejskich.

Będziemy rozmawiać o metropolitalnym transporcie publicznym, wspólnej walce o czyste powietrze w metropolii oraz innych projektach realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ważnym aspektem debaty będzie dyskusja o przyszłości współpracy w ramach metropolii warszawskiej.

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze warsztatowo-konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość województwa. Projekt został zainaugurowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych jesienią 2010 roku i już na stałe wpisał się w kalendarz ważniejszych wydarzeń w regionie. Uczestnicy jednomyślnie podkreślają, że Forum jest wyjątkowe, a jego unikalna formuła sprzyja nawiązywaniu współpracy i dyskusji w gronie przedstawicieli różnych środowisk, zwłaszcza administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

 

Więcej informacji na stronie:

O FORUM

10 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

m.st. Warszawa przeprowadziło proces aktualizacji Strategii ZIT WOF 2014-2020+.  Aktualizacja jest wynikiem uchwał podjętych podczas XVIII posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT WOF w dn. 12.02.2018 r. (Uchwała Nr 20 Komitetu Sterującego ZIT WOF w sprawie przeniesienia środków z Poddziałania 3.2.1 Promocja gospodarcza w ramach ZIT do Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT oraz Uchwała Nr 21 Komitetu Sterującego ZIT WOF w sprawie przesunięcia środków z Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT do Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT). Ponadto istniała konieczność dostosowania zapisów Strategii ZIT WOF 2014-2020+ do dokumentów programowych, m.in. zmian w RPO WM 2014-2020.

Strategia uzyskała pozytywna opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas posiedzenia w dn. 25 września 2018 r. (uchwała nr 1515/377/18). Dnia 9 października br. pozytywną opinię na temat dokumentu przekazało również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Treść opinii stanowi załącznik do newslettera.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem:

Strategia ZIT WOF VII_2018_09_06

03 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na kwotę  ponad 550 mln zł. Za te pieniądze powstają w metropolii m.in. drogi rowerowe i parkingi P+R, miejsca w żłobkach.

– Podpisaliśmy umowy na 79 projektów na kwotę dofinansowania w wysokości niespełna 540 mln zł realizowanych indywidualnie przez gminy, w partnerstwie gmin, w partnerstwie z Warszawą a także przez prężnie działające na obszarze metropolii organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Wszystko jest spięte jedną klamrą: partnerstwem wynikającym z porozumienia 40 gmin podpisanego w lutym 2014 roku oraz wspólną strategią inwestycyjną.

Inwestycje Warszawy i podwarszawskich gmin realizowane są m.in. dzięki funduszom europejskim o wartości ponad 700 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta specjalna pula unijnych pieniędzy pomaga samorządom metropolii warszawskiej w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców aspektów życia, takich jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin aglomeracji maksymalnie wykorzystującą ich potencjał i atuty.

Miasto stołeczne poszerza terytorialnie oraz pogłębia merytorycznie współpracę z gminami obszaru metropolitalnego. Od 1 stycznia 2018 nastąpił podział województwa mazowieckiego na 2 jednostki statystyczne poziomu NUTS2. Wydzielono NUTS „warszawski stołeczny” w skład którego weszło 70 gmin – m.st. Warszawa wraz z 9 okołowarszawskimi powiatami (grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim). Wewnętrzne zróżnicowanie metropolii warszawskiej nie stanowi bariery dla solidarnego i efektywnego zarządzania tym obszarem, tworzy natomiast jego ważny zasób. Drogowskazem do dalszych wspólnych aktywności metropolitalnych będzie opracowany przez samorządy Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0 wskazujący potrzeby rozwojowe metropolii na najbliższe lata. Główne hasło przewodnika strategicznego to: Metropolia w równowadze.

Metropolia warszawska – jakie korzyści dla mieszkańców?

 Komunikacja miejska

Współpraca metropolitalna to „Wspólny bilet” czyli specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i 33 okolicznych gmin. Ze „wspólnego biletu” korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat ich liczba wzrosła o 20%. Od 1 września br. mieszkańcy płacący podatki w gminach korzystają z tańszych biletów na stołeczną komunikację a Posiadacze Karty Warszawiaka nie płacą za podróże do 2 strefy.

Ochrona powietrza

Powietrze nie ma granic, dlatego samorządy metropolii działają razem, aby je chronić. Dofinansowują mieszkańcom wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła oraz montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła czy układy solarne). Inwestują w nowoczesne parkingi Parkuj i Jedź umożliwiające mieszkańcom pozostawienie samochodów i skorzystanie z nowoczesnej komunikacji miejskiej. Wspierają niskoemisyjność poprzez rozbudowę sieci tras rowerowych, która służy mieszkańcom metropolii w ich codziennych dojazdach do pracy, szkoły, na uczelnię. Mniej samochodów na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

Edukacja

Współpraca metropolitalna to pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na projekty edukacyjne, w ramach których młodzi mieszkańcy metropolii warszawskiej mogą brać udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Istotnym aspektem jest również rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, a także wzmocnienie współpracy szkół z przedsiębiorcami.

 Opieka nad dziećmi do lat 3

Współpraca metropolitalna to niespełna 1000 miejsc w żłobkach dla najmłodszych mieszkańców metropolii. Dzięki finansowanej z funduszy unijnych rozbudowie infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych jeszcze więcej rodziców może skorzystać z tej formy opieki nad dzieckiem i powrócić do pracy.

 E-usługi publiczne

Współpraca metropolitalna to projekty partnerskie budujące nowoczesne e-usługi publiczne finansowane funduszy europejskich. W niedalekiej przyszłości każdy mieszkaniec lub turysta odwiedzający metropolię będzie mógł przy pomocy technologii mobilnych łatwiej korzystać z komunikacji miejskiej, oferty instytucji kulturalnych, usług administracji publicznej. Osoby starsze będą mogły skorzystać z nowoczesnego systemu wsparcia usług opiekuńczych.

03 paź 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020.

harmonogram oceny formalnej

 

Więcej informacji na temat konkursu dostępne na stronie:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

 

27 wrz 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zatwierdzono „Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18  dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM 2014-2020”

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem:  https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-rpma-10-01-02-ip-01-14-067-18/  PLIK O NAZWIE: Lista projektów wybranych do dofinansowania – zmiana uchwały

Zatwierdzono również „Listy projektów wybranych do dofinansowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  w ramach konkursu nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/182.18 dla Osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza , Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-typu-projektow-informatyzacja-sluzby-zdrowia-na-terenie-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-rpma-02-01-02-ip-01-14-07/

oraz

„Listy projektów wybranych do dofinansowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  w ramach konkursu nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 dla Osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza , Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-typ-projektow-informatyzacja-administracji-publicznej-oraz-instytucji-i-zasobow-kultu/

26 wrz 2018 | Administrator m.st Warszawa

Już niebawem wsparcie unijne trafi do gminy Jabłonna na budowę kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Natomiast Kobyłka zainwestuje fundusze w budowę parkingu Parkuj i Jedź przy przystanku kolejowym PKP Kobyłka.

System dróg rowerowych w gminie Jabłonna

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę ścieżek rowerowych w gminie Jabłonna, ten projekt to dla nas wyzwanie, tym bardziej, że mieszkańcy czekają – powiedział Jarosław Chodorski, wójt gminy Jabłonna.

Już niebawem dzięki ponad 15,6 mln zł.  wsparcia z UE w gminie Jabłonna zostanie wybudowanych ponad 14 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w postaci m.in.: chodników, wiat rowerowych i punktów wypoczynku. W ramach projektu wybudowane zostaną także dwa obiekty „Bike&Ride”, w których powstanie 100 stanowisk postojowych dla rowerów. Poza tym w ciągu planowanych dróg rowerowych wymienionych będzie 256 punktów oświetlenia ulicznego.

Projekt będzie realizowany na obszarze administracyjnym gminy Jabłonna i będzie uzupełnieniem powiązań sieci dróg rowerowych gmin sąsiadujących: Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów oraz Łomianki.

Budowa ścieżek rowerowych zmniejszy natężenie ruchu samochodowego, ograniczy zanieczyszczenie środowiska naturalnego i poziom hałasu.

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II

Beneficjent: Gmina Jabłonna

Całkowita wartość projektu: 17 559 126,37 zł

Kwota dofinansowania: 15 627 622,46 zł (14 047 301,09 EFRR + 1 580 321,37 BP)

Działanie: 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy PKP Kobyłka

To nasza kolejna umowa w ramach RPO WM, pozyskaliśmy 4,5 mln zł na budowę parkingów przy dworcu PKP w Kobyłce. Kontynuujemy rozwój komunikacji miejskiej, będziemy mieć nowoczesną infrastrukturę z monitoringiem i oświetleniem. Inwestycja zadba również o ochronę środowiska – powiedział Robert Roguski, burmistrz miasta Kobyłka.

Do Kobyłki trafi ponad 4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu Parkuj i Jedź. Projekt jest skierowany do mieszkańców Miasta Kobyłka i obszaru ZIT WOF. Parking – część A i C usytuowany będzie po południowej stronie linii kolejowej, przy ul. Warszawskiej, w miejscu obecnych „dzikich” parkingów”, natomiast – cześć B powstanie po północnej stronie przy ul. Granicznej. Trzyczęściowy parking obejmie 286 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych oraz z 96 miejsc postojowych dla rowerów. Parking będzie stanowił funkcjonalne połączenie z przystankami publicznego transportu: PKP, autobus oraz z planowanymi ścieżkami rowerowymi. W ramach projektu wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in.: miejsca parkingowe dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie terenu w technologii LED. Projekt.

Realizacji projektu zapewni sprawną przesiadkę między samochodem, rowerem i transportem publicznym – kolej lub autobus. Większa liczba miejsc postojowych wpłynie na ograniczenie podróży samochodami osobowymi, a tym samym na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

 

Tytuł projektu: Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka

Beneficjent: Miasto Kobyłka

Całkowita wartość projektu: 5 880 022,38 zł

Kwota dofinansowania: 4 506 326,40 zł

Działanie: 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

26 wrz 2018 | Administrator m.st Warszawa

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego, który wyznaczył NUTS „warszawski stołeczny” obejmujący Warszawę oraz dziewięć otaczających ją powiatów wraz z ich 69 gminami. Od tej chwili traktujemy obszar warszawskiego NUTS 2 jako Obszar Metropolitalny Warszawy. Ta decyzja pociągnęła za sobą konieczność zweryfikowania zapisów Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy z roku 2015:

  • Czy uwzględnia obecny kształt regionu metropolitalnego i potrzeby wynikające z tego kształtu?
  • Jak cele strategiczne nowych gmin wpisują się w cele niej zapisane?
  • Jak zmiana terytorialna wpływa na cały Obszar Metropolitalny Warszawy?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania opracowaliśmy Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej, jako praktyczny Przewodnik strategiczny 2.0, wskazujący potrzeby rozwojowe Obszaru Metropolitalnego Warszawy w jego obecnych granicach. Głównym narzędziem niezbędnym do jego opracowania była organizacja warsztatów strategicznych dla partnerów współtworzących metropolię warszawską.

Przed samorządami stoi wielkie wyzwanie wspólnego budowania harmonijnie rozwijającego się Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Jest to zadanie niewątpliwie trudne, gdyż wymaga godzenia interesów oraz uwzględniania odmiennych potrzeb poszczególnych gmin. Jednak z przebiegu warsztatów wyłoniło się bardzo ważne spostrzeżenie:

Wewnętrzne zróżnicowanie Obszaru Metropolitalnego Warszawy nie stanowi bariery dla solidarnego i efektywnego zarządzania tym obszarem, tworzy natomiast jego ważny zasób.

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej będzie przydatną pomocą w strategicznych decyzjach oraz w codziennych działaniach budujących Metropolię w równowadze.

Dokument jest dostępny tu:

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej

19 wrz 2018 | Administrator m.st Warszawa

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18.

Szczegóły zmian dostępne są w załączonym komunikacie:
v. 4 UWAGI – komunikat_12.09.2018

Zaktualizowany regulamin jest dostępny w poniższym pliku:
REGULAMIN 8.3.2-13.09.2018

 

17 wrz 2018 | Administrator m.st Warszawa

Wojewódzki Urząd Pracy 5 września br. zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Warszawie i okolicach w ramach konkursu z RPO WM.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia, które są dostępne w poniższych prezentacjach:

Prezentacja regulamin konkursu
Prezentacja ZIT
Promocja projektów
Zasada rownosci szans
Kryteria wyboru projektów
Ogólne informacje RPO WM

21 sie 2018 | Administrator m.st Warszawa

Blisko 14 mln zł z RPO WM na budowę ścieżek rowerowych w Żyrardowie i okolicach

Budowa ponad 10 km nowych ścieżek rowerowych oraz przebudowa ponad 1,8 km już istniejących to założenia projektu realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Liderem projektu jest miasto Żyrardów, a partnerami pięć gmin – Michałowice, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Pruszków.

W ramach przedsięwzięcia wybudowanych zostanie ponad 3,8 km ścieżek rowerowych w Żyrardowie Na odcinku od ul. Skrowaczewskiego do ul. Okrzei 51, wzdłuż ul. Opolskiej i Ziołowej, a także w ciągu ul. Spacerowej. Od ul. Mireckiego do skrzyżowania z ul. Procnera powstanie blisko 2 km ciąg pieszo-rowerowy a na odcinku od ul. Skrowaczewskiego do ul. Okrzei 51 ponad 2,5 km chodnika. W Michałowicach natomiast zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o długości 2,6 km po północnej stronie rzeki Raszynki – na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ulicy Kasztanowej. Rozbudowana zostanie też ścieżka rowerowa w ciągu ul. Topolowej o długości 1,5 km na odcinku od komisariatu policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach. Zaś w Grodzisku Mazowieckim powstaną dwie wiaty rowerowe, każda składająca się z ośmiu segmentów, w których zamontowane będą stojaki rowerowe jednostronne 6-miejscowe. Z kolei gmina Milanówek zainwestuje fundusze w wybudowanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej oraz ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Podwiejską do skrzyżowania z ul. Brwinowską. W Podkowie Leśnej powstanie ścieżka rowerowa o długości ponad 500 m w ciągu Al. Lipowej, a także ciągi pieszo-rowerowe od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej i od ul. Gołębiej do granicy miasta. Natomiast Pruszków dzięki środkom unijnym wybuduje trzy ścieżki rowerowe. Pierwsza ok. 950 m wzdłuż Al. Wojska Polskiego, druga ok. 300 m w ciągu ul. Niecałej i trzecia ok. 440 m na długości ul. Lipowej. Wybudowany zostanie też ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Krętej. Projekt zakłada również instalację infrastruktury towarzyszącej m.in.: stacji naprawczych, podpórek, stojaków na rowery, miejsc do odpoczynku oraz oświetlenie ścieżek.

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Całkowita wartość projektu: 15 648 786,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 927 419,54 zł

Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

„Parkuj i Jedź” w Bieniewicach – Gmina Błonie

Gmina Błonie pozyskała ponad 440 tys. zł środków unijnych na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” w Bieniewicach. Inwestycja zlokalizowana będzie na ulicy Błońskiej, w sąsiedztwie stacji kolejowej Witanów i będzie punktem przesiadkowym dla komunikacji zbiorowej. Parking będzie dysponował 70 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym dwoma dla osób niepełnosprawnych. Powstanie także „Bike&Ride” z 30 miejscami parkingowymi dla rowerów.

 Tytuł projektu: Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Beneficjent: Gmina Błonie

Całkowita wartość projektu: 560 184,38 zł

Kwota dofinansowania: 447 655,50 zł

Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+