Autor: Administrator m.st Warszawa

Wpisy autora Administrator m.st. Warszawa:

20 kwi 2018 | Administrator m.st Warszawa

Warsztaty tematyczne zostały zainaugurowane w Mińsku Mazowieckim. Pierwsze spotkanie dotyczyło zagadnienia Infrastruktura transportowa.

Podczas spotkania przedstawiciele gmin metropolii omawiali zagadnienia dotyczące:
1) uzupełnienia sieci powiązań komunikacyjnych w zakresie połączeń obwodowych

Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego

2) uzupełnienia układu dróg tranzytowych – obwodnic
3) drogi zbiorcze i lokalne
4) infrastruktury pieszej i rowerowej
5) centrów przesiadkowych (w tym P&R)
6) poprawa infrastruktury w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kolejne spotkania odbędą się w Podkowie Leśnej, Piasecznie, Legionowie oraz Wołominie.

Podsumowanie i wnioski przekażemy pod koniec maja.

26 mar 2018 | Administrator m.st Warszawa

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w dniu 24 marca 2018 r. dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu został Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wiceprezesem Witold Malarowski – Wójt Gminy Izabelin. Funkcję skarbnika objęła Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina.

W zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się również: Jolanta Batycka-Wąsik (Wójt Gminy Lesznowola), Marcin Jakubowski (Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki), Dariusz Łokietek (Burmistrz Karczewa), Roman Smogorzewski (Prezydent Miasta Legionowo), Grzegorz Szuplewski (Burmistrz Piastowa), Artur Tusiński (Burmistrz Miasta Podkowa Leśna), Marcin Uchman (Wójt Gminy Cegłów). W skład komisji rewizyjnej weszli: Krzysztof Brzózka, jako przewodniczący, Daniel Putkiewicz (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno) oraz Marek Banaszek (Zastępca Burmistrza Miasta Józefowa).

Nowe władze Stowarzyszenia postawiły przed sobą nowe cele i zadania, m.in. w zakresie: współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w prowadzenie polityki metropolitalnej oraz wypracowywania z członkami stowarzyszenia form współpracy międzygminnej. Bardzo istotnym aspektem pracy w Stowarzyszeniu będzie także analiza uwarunkowań rozwojowych samorządów współtworzących metropolię warszawską oraz wyraźne artykułowanie ich potrzeb na różnych forach o skali ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W zakresie zadań Stowarzyszenia będzie również prowadzenie spójnych, jednolitych działań edukacyjno-informacyjnych na temat współpracy metropolitalnej w Warszawie – co zwiększy skuteczność dotarcia z przekazem do mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa liczy obecnie 21 członków, są to: Miasto Stołeczne Warszawa oraz gminy: Baranów, Błonie, Cegłów, Celestynów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Józefów, Karczew, Legionowo, Lesznowola, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Raszyn, Stare Babice, Wiązowna, Żabia Wola. Kolejne gminy z 70 współtworzących metropolię warszawską planują wstąpienie do Stowarzyszenia.

09 mar 2018 | Administrator m.st Warszawa

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, trwającego od 28 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  Alokacja dostępna w ramach konkursu wynosi 16.169.116,00 EUR, co po przewalutowaniu wg kursu 4,1449 Euro/PLN EBC z dnia 30 stycznia 2018 r., stanowi 67.019.368,91 PLN. Zwycięski projekt został złożony w partnerstwie gmin: Marki (lider), Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt, na kwotę dofinansowania 60 069 860,20 PLN

 

Więcej informacji, w tym listę projektów pozytywnie ocenionych, znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit/

 

09 mar 2018 | Administrator m.st Warszawa

8 marca 2018 r., Centrum Kreatywności Targowa, przedstawiciele 44 gmin i 5 powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy biorą udział w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu warsztatów metropolitalnych.

Temat przewodni brzmiał: Wypracowanie nowych celów dla Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Kolejne warsztaty odbędą się na przełomie kwietnia i maja br. Będą oparte na celach wypracowanych podczas poprzednich spotkań. Aktywny udział samorządów w spotkaniach pozwoli na wypracowanie skutecznych mechanizmów dla dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów metropolii w perspektywie finansowej 2020+, który będzie możliwy do osiągnięcia m.in. poprzez wyznaczenie pól tematycznych dla działań metropolitalnych i uspójnienie celów rozwojowych w tym zakresie. Na tym etapie współpracy niezwykle istotna będzie również identyfikacja projektów flagowych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju metropolii.

27 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa
Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18
Wstępna informacja o naborze Celem konkursu jest wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne[1] począwszy od edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadgimnazjalną. Przewidywane do realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i postawy potrzebne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 30.03.2018 r. od godz. 00:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 19.04.2018 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2018 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.Zgodnie z kryterium dostępu wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętych wsparciem szkoły/szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).
Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych[2] w szczególności obejmuje:

– realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem[3];

-realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

–  realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

–   wdrożenie nowych form i programów nauczania;

– tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

– nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;

– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

– realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu[4],[5];

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki[6],[7]

b. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki[8].

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych[9]:

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń[10],[11]

b. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej[12],[13],[14];

c. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, obejmujące realizację nauki programowania wśród uczniów m. in. poprzez realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
95% (= 80% UE + 15% BP)
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,1449 PLN to 3 287 700,74 PLN.

Więcej informacji na temat naboru, w  na stronach:

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18

 

26 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

– Strategiczne warsztaty prowadzone przez ekspertów pozwolą nam na wskazanie flagowych projektów i ścisłą koordynację  działań na rzecz harmonijnego rozwoju naszej metropolii. Głosy samorządów są dla nas bardzo ważne – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2020+ będą już uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. Miasto wraz z 70 gminami tworzącymi NUTS „warszawski stołeczny” (Warszawa i dziewięć sąsiadujących powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński) rozpoczęło właśnie opracowywanie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Przypomnijmy – dotychczas stolica współpracowała z 39 gminami, z którymi podpisała porozumienie w 2014 r.

W czwartek 22 lutego odbyły się pierwsze warsztaty dla przedstawicieli gmin, miast i powiatów współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy, które poprowadziły dr hab. Marta Lackowska i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska z Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy dyskutowali o priorytetach rozwojowych metropolii warszawskiej i zakreślili ramy dalszej współpracy oraz integracji. A reprezentanci gmin współpracujących przy projektach w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podzielili się swoimi doświadczeniami z „nowymi” członkami stołecznego NUTS-a.

Warsztaty potrwają do maja br. a efektem wspólnych prac będzie przyjęcie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”.

Miasto planuje już dalsze zacieśnianie współpracy i podpisanie, nowego porozumienia  o współpracy ze wszystkimi 70 samorządami obszaru metropolitarnego.

 

Więcej w materiale video:
https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/videos/1861931300486832/

19 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

W Zielonce powstanie podziemny parking „Parkuj i Jedź”, który będzie dużym wsparciem dla mieszkańców dojeżdżających codziennie do pracy w Warszawie. Parking zlokalizowany będzie między ulicą Kolejową oraz Abramskiego, czyli w okolicy Dworca PKP oraz autobusów odjeżdżających w kierunku stolicy. Korzystanie z komunikacji zbiorowej na tej trasie to oszczędność czasu i pieniędzy, dlatego stanowi atrakcyjną alternatywę dla samochodu. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji 86 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdą się tam również 24 miejsca dla rowerów. Obiekt zostanie podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 13 lutego 2018 r. umowę o dofinansowanie projektu podpisali: Pani  Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Pan Grzegorz Dudzik Burmistrz Miasta Zielonka.

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę podziemnego parkingu „Parkuj i Jedź” w Zielonce”

Beneficjent: Miasto Zielonka

Całkowita wartość projektu: 8 145 823,31 zł

Kwota dofinansowania: 7 213 202,08 zł (6 483 777,15 zł z UE oraz 729 424,93 zł z budżetu państwa)
Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Więcej na stronach:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/12-mln-zl-z-ue-na-parking-w-zielonce-i-termomodernizacje-budynkow-w-gminie-malkinia-gorna-oraz-jablonnie/

http://www.zielonka.pl/aktualnosc-2412-umowa_na_budowe_parkuj_i_jedz_w.html

15 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

Metropolia warszawska wspólnie przeciwdziała zanieczyszczeniom powietrza Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie walczą z zanieczyszczeniami powietrza. Kluczową sprawą jest wymiana i modernizacja źródeł ogrzewania.

Wszystkie wspólne działania pokazują wyraźnie – metropolia działa. Wiele realizowanych przez nas inwestycji dotyczy różnych gałęzi transportu. To m.in. nowe parkingi P+R czy trasy rowerowe. W ten sposób poprawiamy nie tylko komfort życia i dojazdów naszych mieszkańców, ale dbamy również o czystość powietrza. Wspieramy naszych mieszkańców także bezpośrednio. Dofinansowujemy inwestycje w wymianę źródeł ogrzewania czy systemy odnawialnych źródeł energii. Wierzę, że te solidarne działania i współpraca pozwolą nam osiągnąć sukces w walce z zanieczyszczeniami powietrza – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Zdecydowana większość spośród 39 gmin współtworzących metropolię warszawską zdecydowała się na realizację programu wsparcia mieszkańców w prowadzeniu inwestycji polegających na modernizacji i/lub wymianie źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Blisko połowa z nich przeznacza na ten cel środki z własnego budżetu. Pozostałe gminy środki pozyskują z takich źródeł jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy unijnych.

Legionowo od lat podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Już trzy lata temu zaczęliśmy z budżetu miasta finansować wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Udało nam się wymienić ich ponad 200, czyli 20% wszystkich kotłów na terenie miasta. Oprócz nowego pieca, finansujemy także podłączenie nieruchomości do gazu – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa. – Budujemy parkingi w systemie P+R, zachęcając do korzystania z transportu publicznego, właśnie otworzyliśmy pierwszą stację ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo od stycznia funkcjonuje EKO patrol, który nie tylko kontroluje czym palą w piecach nasi mieszkańcy, ale także przede wszystkim edukuje i uświadamia problem jakości powietrza – dodaje.

Nasza gmina to na co dzień płuca Warszawy. Należy zaznaczyć, że jej powierzchnię aż w 80% pokrywa Kampinoski Park Narodowy. Dodatkowo wszyscy nasi mieszkańcy mają dostęp do sieci gazowej. Problem przyłączeń do sieci jest jednak ekonomia. Trzeba również dopłacać różnicę do kosztów eksploatacji pomiędzy węglem a gazem – zaznacza Witold Malarowski, wójt Gminy Izabelin.

Mieszkańcy w ramach programów realizowanych w poszczególnych gminach metropolii mogą otrzymać dofinansowania pokrywające od 25% do nawet 80% kosztów inwestycji. Oprócz wsparcia wymiany pieców na paliwa stałe (np. węgiel) na bardziej ekologiczne gazowe, gminy finansują także projekty polegające na montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) np. pompy ciepła czy układy solarne. Szczegóły dotyczące wysokości oraz form wsparcia dostępne są w urzędach oraz na stronach internetowych gmin.

Cały czas unowocześniamy i usprawniamy naszą sieć ciepłowniczą, a naszym mieszkańcom oferujemy również wsparcie przy wymianie pieców. Staramy się jak najszybciej modernizować energetycznie tkankę mieszkaniową – mówi Michał Landowski, zastępca prezydenta Pruszkowa i dodaje – Na wniosek mieszkańców intensyfikujemy także działania monitoringowe. W naszych przedszkolach, podobnie jak w Warszawie, zainstalowaliśmy oczyszczacze powietrza. Mieszkańcy widzą i zgłaszają problemy – współpracujemy.

Pod koniec 2017 roku zainstalowaliśmy 30 czujników smogu na terenie całej gminy Piaseczno, na bieżąco monitorujących stan powietrza, który na żywo śledzić można w internecie. Wzmocniliśmy równocześnie działania kontrolne straży miejskiej, której funkcjonariusze zostali przeszkoleni i wyposażeni w zestawy do pobierania próbek popiołów z pieców węglowych. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy też program dofinansowania wymiany systemu ogrzewania oraz zakup instalacji solarnych i pomp ciepła – mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Współdziałanie od początku

W marcu 2016 r. Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie zaapelowały do władz województwa mazowieckiego o podjęcie uchwały, która umożliwiłaby wdrożenie narzędzi przewidzianych przez tzw. ustawę antysmogową (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593). Takie działanie miało na celu przyspieszenie prac nad regionalnym dokumentem określającym zasady walki z zanieczyszczeniami powietrza i źródłami niskiej emisji. W połowie listopada 2017 r. na Mazowszu weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa. Zgodnie z jej zapisami z użytkowania mają być stopniowo wykluczane kotły najniższych klas spalania i instalacje pozaklasowe. To kompromis pomiędzy dążeniem do poprawy jakości powietrza, a kosztami ekonomicznymi wprowadzenia całkowitego zakazu spalania paliw stałych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla poprawy jakości powietrza

Aby nastąpiła realna poprawa jakości powietrza konieczne są również zmiany codziennych przyzwyczajeń mieszkańców. W celu ułatwienia podjęcia decyzji o zastąpieniu używania samochodu korzystaniem z komunikacji zbiorowej, gminy metropolii prowadzą program rozbudowy sieci parkingów „Parkuj i Jedź”, a także inwestują w spójną infrastrukturę rowerową.

Gminy metropolii otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych na budowę 28 takich parkingów, a docelowo ma być ich ponad 40. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom metropolii w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest też to, każdy samochód mniej na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej podpisały umowy o dofinansowanie z UE na budowę 340 km tras. Konkurs na kolejne kilometry niebawem zostanie rozstrzygnięty. Planowana jest budowa łącznie około 1,1 km tras rowerowych. Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

Metropolia działa

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. ZIT metropolii warszawskiej tworzą m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów. Realizujemy wspólnie m.in. inwestycje w parkingi P+R, trasy rowerowe czy projekty z zakresu e-usług. W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny Bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego są 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%.

13 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu w ramach ZIT przy stacji kolejowej PKP powstaną kolejne dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Gmina Jaktorów otrzyma ponad 7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020.

Parkingi to jedna z inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru  Funkcjonalnego. Powstaną przy ul. Warszawskiej, w rejonie NZOZ w Jaktorowie i przy ul. Pomorskiej wzdłuż pasa kolejowego po południowej stronie torów. Łącznie wybudowanych zostanie 199 miejsc parkingowych, z czego 12 przeznaczonych będzie dla osób niepełnosprawnych.

Poza tym powstanie 146 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z wiatami oraz ciągi pieszo-jezdne. W ramach inwestycji wybudowany zostanie także kompleksowy system monitoringu obejmujący parkingi P&R w Jaktorowie i Międzyborowie. Jego głównym elementem będzie Centrum  Monitorowania zlokalizowane w budynku Straży Gminnej. Ponadto projekt zakłada również odwodnienie terenu, wykonanie infrastruktury teletechnicznej, oświetlenia.

Tytuł projektu: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów

Beneficjent: Gmina Jaktorów

Całkowita wartość projektu: 8 878 549,97 zł

Kwota dofinansowania: 7 012 599,98 zł

Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Więcej informacji:

Ponad 7 mln z UE na kolejne parkingi w Jaktorowie

06 lut 2018 | Administrator m.st Warszawa

Legionowo kontynuuje walkę o zdrowe powietrze. Zachęcając do korzystania z transportu publicznego, miasto wybudowało w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy stacji kolejowej Piaski dwa parkingi „Parkuj i jedź”.

Parkingi P+R przy stacji PKP Legionowo Piaski dysponują 223 miejscami postojowymi dla samochodów i 70 miejscami dla rowerów. Szlabany otwierają się przy najechaniu samochodem przed szlaban dla danego kierunku jazdy. By zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom zainstalowano dwie kamery wizyjne monitorujące na bieżąco i dwie kamery sczytujące tablice rejestracyjne. Na tym terenie znajduje się również ogólnodostępna stacja do ładowania samochodów elektrycznych wyposażona w 2 gniazda o mocy 2x11kW (w zależności od baterii danego pojazdu, pełne ładowanie odbywa się od 2 do 4,5 godzin)

> Teren parkingów jest ogrodzony i obsadzony drzewami, krzewami i kwiatami odpowiednich gatunków, a wody opadowe i roztopowe odprowadzone są z parkingów poprzez kanalizację deszczową. Zamontowano również tablice informacyjne, regulaminy korzystania z parkingów oraz energooszczędne oświetlenie w technologii LED.

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+