Autor: Administrator m.st Warszawa

Wpisy autora Administrator m.st. Warszawa:

20 lut 2020 | Administrator m.st Warszawa

Uprzejmie informujemy, że opublikowano opracowanie zawierające odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące konkursu RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/20 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Link do strony internetowej z ww. opracowaniem znajduje się poniżej:

https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11076417-nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20

 

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 28.02.2020 r. do godz. 15.59.

14 lut 2020 | Administrator m.st Warszawa

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany w Regulaminie konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20.

Zmiany dotyczą:

 

 

 • Aktualizacji Dzienników Urzędowych

 

 Poprzedni zapis  Aktualny zapis
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347/320 z 20 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE, str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L347/470 z 20 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 470, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26 czerwca 2014 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.).

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

 

 • Aktualizacji dokumentu
 Poprzedni zapis  Aktualny zapis
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 (wersja VII z 12.09.2018 r.)

(Słownik pojęć, str. 10)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (wersja VIII z 20.11.2019 r.)

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 (wersja VII z 12.09.2018 r.)

(Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA, WYTYCZNE ORAZ DOKUMENTY PROGRAMOWE,  str. 14)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (wersja VIII z 20.11.2019 r.)

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

(Rozdział 3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU,  str. 21)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+
9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

(Rozdział 22. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW,  str. 83)

9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

 

 

 

 

Ponadto, zmianie uległy załączniki:

Nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 (wersja 1.9)

Nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 (wersja 1.9)

Nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 RPO WM 2014-2020 z załącznikami.

Nr 9. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Dodatkowo, do Regulaminu zostały wprowadzone korekty redakcyjne.

 

Zaktualizowane dokumenty są dostępne na stronie internetowej:

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

 

 

 

 

12 lut 2020 | Administrator m.st Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało pozytywną opinię ministra dla zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Przypomnijmy: aktualizacja dotyczyła odstąpienie od realizacji projektów Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) oraz  projektu w poddziałaniu 3.1.1 (tereny inwestycyjne).

Zaktualizowany dokument jest dostępny tu: Strategia ZIT WOF VIII

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą 1841/94/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014–2020+. Dokument jest dostępny na stronie: Uchwała 1841/94/19 ZWM

05 lut 2020 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia (cel tematyczny 10) prowadzonych przez Komisję Europejską. Konsultacje trwają do 24 lutego 2020 (północ czasu brukselskiego).

Komisja chce poznać opinie obywateli i zainteresowanych stron o działaniach prowadzonych przez UE od 2014 r. za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wspierania kształcenia i szkolenia. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów udoskonalenia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Ocena obejmie między innymi skuteczność inicjatyw UE w zakresie ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, promowania równego i powszechnego dostępu do edukacji i uczenia się przez całe życie, wspierania szkolenia zawodowego oraz poprawy jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. Posłuży również do określenia najskuteczniejszego rodzaju dotychczasowego wsparcia.

Więcej informacji, w tym kwestionariusz on-line są dostępne na stronie:

Konsultacje społeczne EFS

21 sty 2020 | Administrator m.st Warszawa

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.2  Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020 (tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3).

 Czego się dowiesz ?

Poznasz podstawowe zasady i kryteria zawarte w regulaminie konkursu, w tym m.in.:

 • kluczowe zagadnienia/ wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie;
 • procedurę dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM;
 • kryteria wyboru projektów.

Na spotkaniu zapoznasz się również z obsługą systemu informatycznego, wspierającego wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: MEWA 2.0. oraz dowiesz się, jakie są obowiązki informacyjno- promocyjne w ramach RPO WM.

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje ?

Na Twoje pytania odpowie Izabela Wieteska, z którą możesz skontaktować się telefonicznie:

022-578-44-60 lub mailowo: szkolenia@wup.mazowsze.pl

Informacje o szkoleniu znajdziesz na naszym profilu facebookowym Aktywni na Mazowszu:

https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/

Termin spotkania:
                                                                                                                                  10.02.2020 r. –  godzina 9:00-15:00

Miejsce spotkania:
Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58 w Warszawie

Jak się zgłosić ?
Prześlij formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: szkolenia@wup.mazowsze.pl do 5 lutego 2020r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, więc o tym, czy się zakwalifikujesz zadecyduje kolejność zgłoszeń. Bądź pierwszy i wyślij formularz już teraz!

Do pobrania:

program

formularz

 

Więcej informacji na stronie:

Strona www Wojewódzkiego Urzędu Pracy

21 sty 2020 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej X dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 w ramach Działania10.1Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.

Dokument jest dostepny na stronie internetowej: harmonogram

Więcej informacji o konkursie: Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

16 sty 2020 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z listą pozytywnych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM

Lista jest dostępna na stronie: Lista po ocenie formalnej

Więcej informacji o konkursie: Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

13 sty 2020 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym badania POTRZEBY ROZWOJOWE OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY W KONTEKŚCIE PROGRAMOWANIA I REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2020 ROKU.

Dokument jest dostępny tu: OMW_raport końcowy

Celem przeprowadzonych badań była m.in. identyfikacja wspólnych interesów jednostek wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy, ich potrzeb, a także problemów, z którymi się zmagają. Dokument ten stanowi syntezę potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz włodarzy samorządów – nie tylko w kontekście ich „małej ojczyzny”, ale przede wszystkim pod względem obecnych i przyszłych kierunków rozwoju oraz współpracy w ramach metropolii.

W opracowaniu nie zabrakło również zestawienia kierunków dotychczas podejmowanych działań rozwojowych, celem uzyskania aspektu porównawczego dotyczącego przeszłości i przyszłości. Wszystkie zebrane informacje istotne są z punktu widzenia programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku.

 

10 sty 2020 | Administrator m.st Warszawa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od dnia 13.02.2020 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do dnia 28.02.2020 r. do godz. 15.59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków:  w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM funduszedlamazowsza.eu
Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się – gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Przewiduje się następujące typy operacji:

Typ operacji nr 1 –   Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

Typ operacji nr 2 –   Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.

Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy, zarówno
w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna (typ operacji nr 1) możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego;
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Ww. wydatki mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (2 typ operacji), dostępne dla osób, o których mowa w podrozdziale 5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy obejmuje  opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których rodzic jest zobowiązany.

Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2567 PLN z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosi 8 513 400,00 PLN.

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie: Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedz:  Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS.
Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34

Linki:
Strona internetowa IOK:
wupwarszawa.praca.gov.pl
omw.um.warszawa.pl

Dla kogo?

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do:

 1. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, oraz
 2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. (W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące).

Maksymalna kwota dofinansowania: Nie określono

Poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Minimalny wkład własny: Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.

Wartość projektu: Minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać wyrażoną w PLN  równowartość 100 000 EUR

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00), w Punkcie Informacyjnym EFS.
Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową) na adresy:

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel.: (022) 578 44 34

Przekierowanie do dokumentów Programu:

Strona internetowa IOK:

Portal RPO WM 2014-2020 funduszedlamazowsza.eu

Więcej informacji, w tym pliki do pobrania, są dostępne na stronach internetowych:

Strona www Wojewódzkiego Urzędu Pracy

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

 

08 sty 2020 | Administrator m.st Warszawa

Uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany do regulaminie konkursu:  RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT,  Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’.

Aktualny regulamin oraz karta zmian są dostępne na stronie internetowej:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ – RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+