Autor: Administrator m.st Warszawa

Wpisy autora Administrator m.st. Warszawa:

08 lis 2019 | Administrator m.st Warszawa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1 „Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020” oraz nr 2 „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020” do Regulaminu konkursu. Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Tabela zmian dostępna jest w linku.

Komunikat wraz z tabelą zmian dotyczący zmiany w załącznikach nr 7 „Zakres realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnością”

Więcej informacji o konkursie: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

31 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Praktyczne aspekty konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WM 2014-2020, Edukacja ogólna w ramach ZIT, które odbędzie się w Warszawie 12 listopada 2019r.

Szczegóły dotyczące szkolenia, w tym zasady rekrutacji, dostępne na stronie:

Praktyczne aspekty konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WM 2014-2020 Edukacja ogólna w ramach ZIT

30 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Uprzejmie informujemy, że została zatwierdzona rozszerzona lista ocenionych projektów RPO WM, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

Więcej informacji:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18

30 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

30 października 2019 r. przedstawiciele 2 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Legionowa i Brwinowa – podpisali umowy o dofinansowanie na budowę dróg rowerowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji tych projektów o wartości dofinansowania ze środków UE ponad 10,5 mln zł na terenie obu gmin powstanie ponad 15 km dróg rowerowych.  Poza drogami rowerowymi na terenie Legionowa wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca: miejsca postoju rowerów, punkty oświetlenia ulicznego i inne niezbędne urządzenia. Z kolei na terenie gminy Brwinów rowerzyści będą mogli korzystać z trzech parkingów ze stojakami i wiatami rowerowymi w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie. W tych dwóch ostatnich miejscowościach powstaną też punkty samoobsługi serwisowej. W Żółwinie przewidziane jest zaś wyznaczenie strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”. Planowane przez obie gminy inwestycje w drogi rowerowe są uzupełnieniem sieci rowerowej, która powstała dzięki dofinansowaniu dla projektów wybranych do dofinansowania z I konkursu ścieżkowego, który odbywał się w 2016 roku.

29 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne na temat wsparcia z EFS na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników (z wyłączeniem wsparcia na zatrudnienie młodzieży, które było już przedmiotem innych konsultacji publicznych, obecnie już zamkniętych).

Konsultacje mają formę ankiety, która będzie aktywna do 06.01.2020 włącznie, na poniższej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TO8ESFevaluation

Udział w ankiecie wymaga wcześniejszej rejestracji na poniższej stronie internetowej

https://ec.europa.eu/eusurvey/auth/login

Konsultacje odbędą się w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych.

25 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT nastąpiła zmiana w załącznikach nr 1 „Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020” oraz nr 2 „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020” do Regulaminu konkursu. Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Tabela zmian dostępna jest w linku

Więcej informacji o konkursie dostępne na stronie internetowej: Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

17 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. oceny wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego, które organizuje Komisja Europejska.

Konsultacje trwają od 26 września 2019 do 19 grudnia 2019 (północ czasu brukselskiego).

Komisja chciałaby poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r., które mają na celu promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Działania te były prowadzone przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą one również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów wzmocnienia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Badanie oceni m.in. czy dotarto (m.in. w wymiarze geograficznym) do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i jaki rodzaj wsparcia okazał się najbardziej skuteczny.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej

14 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Dzięki wsparciu unijnemu metropolitarny system parkingów przesiadkowych wzbogaci się o kolejnych 19 obiektów. W ten sposób wybudowanych zostanie ponad 1400 miejsc dla samochodów oraz 850 dla rowerów. W Warszawie nowy „Parkuj i jedź” powstanie przy stacji PKP Warszawa Jeziorki.

Parking P+R Warszawa Jeziorki został wybrany do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, uwzględnionym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie budowa 19 nowych parkingów przesiadkowych zostanie dofinansowana kwotą ponad 41 mln zł. Oprócz Warszawy nowe parkingi systemu „Parkuj i jedź” powstaną w Błoniu, Grodzisku Mazowieckim, Jabłonnie, Michałowicach, Milanówku, Piasecznie, Piastowie, Pruszkowie, Radzyminie, Sulejówku, Wieliszewie, Wołominie i Żyrardowie.

Warszawski parking zostanie zlokalizowany w pobliżu linii kolejowej prowadzącej do Radomia, przy stacji PKP Warszawa Jeziorki, w pobliżu ulicy Karczunkowskiej. Obiekt będzie mógł pomieścić co najmniej 138 samochodów (w tym sześć miejsc dla osób z niepełnosprawnościami), a także nie mniej niż 40 miejsc postojowych dla rowerów. Na parkingu zamontowane zostaną również dwie ładowarki dla aut elektrycznych.

Przyznane wsparcie unijne jest kolejnym etapem rozwoju sieci tego typu parkingów. W trzech dotychczasowych naborach wniosków o dofinansowanie europejskie na budowę parkingów P+R wyłoniono projekty przewidujące realizację nowych lub przebudowę  istniejących obiektów. W ten sposób powstanie ponad 6 200 miejsc parkingowych dla samochodów oraz blisko 2 900 miejsc dla rowerów. Łączne wsparcie unijne dla tych projektów ma wynieść blisko 134,2 miliona złotych.

Samorządy zaangażowane w rozwój metropolii warszawskiej prowadzą działania służące poprawie warunków i jakości życia jej mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów Parkuj i Jedź. Sieć parkingów służy w szczególności mieszkańcom gmin metropolii w codziennych dojazdach poprzez zachęcenie do podróżowania komunikacją zbiorową.

Idea funkcjonowania parkingów przesiadkowych typu Parkuj i Jedź opiera się na umożliwieniu bezpłatnego parkowania samochodów dla posiadaczy biletu komunikacji miejskiej lub biletu lokalnego przewoźnika. Dla lepszej rozpoznawalności systemu, warszawski metropolitalny system parkingów „Parkuj i Jedź” zakłada jednolite oznakowanie.

11 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Stolica ogłosiła przetarg na budowę referencyjnej stacji monitoringu jakości powietrza. Nowe urządzenie, które stanie przy ul. Grochowskiej, będzie mierzyło stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz tlenków azotu. Pomiary będą wyświetlane w Warszawskim Indeksie Powietrza.

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń pomiarowych pozwoli na dokładniejsze monitorowanie jakości powietrza w mieście. Teraz na Warszawskim Indeksie Powietrza mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać stan zanieczyszczeń z czterech stacji referencyjnych. Wyświetlane są tam poziomy indeksu dla danej godziny oraz prognozy dla trzech pór dnia. Użytkownicy znajdą tam również zalecenia zdrowotne dla wrażliwych grup mieszkańców, m.in. osób z chorobami układu oddechowego bądź krążenia, seniorów czy dzieci z astmą.

Dodatkowa stacja na Pradze-Południe wesprze także Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). Warszawa przygotowuje obecnie kolejne przetargi – na drugą referencyjną stację monitoringu oraz na montaż 150 czujników jakości powietrza w Warszawie i sąsiednich gminach.

Urządzenia monitorujące powietrze są elementem projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Warszawski program walki ze smogiem

Na walkę ze smogiem stolica przeznaczy rekordową sumę – 300 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są m.in. dotacje na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej, dodatkowe mycie ulic oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii.

10 paź 2019 | Administrator m.st Warszawa

Zachęcamy do udziału w szkoleniu Praktyczne aspekty konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WM 2014-2020 – Edukacja ogólna w ramach ZIT, które odbędzie się 24.10.2019, godz. 09:30 – 15:00.

Więcej informacji, w tym program szkolenia oraz zasady rekrutacji, dostępne na stronie internetowej: Informacje o szkoleniu na funduszedlamazowsza.eu

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+