Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Autor: Edyta Pietr

Wpisy autora Edyta Pietr:

17 lis 2020 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020. Wersja obowiązująca od dnia 3 listopada 2020 r.
Dokument jest dostępny na stronie:
Instrukcja użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020

 

16 lis 2020 | Edyta Pietr

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski  wyjaśnia, jakie mogą być skutki podziału województwa mazowieckiego. Powiedzmy stanowcze „NIE” organizacyjnemu chaosowi, podwojeniu kosztów administracji i osłabieniu samorządów Mazowsza❗ #NIEdlaPodziałuMazowsza

https://youtu.be/kLM0rMOsf7Q

04 lis 2020 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów w ramach konkursu RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dokument jest dostępny tu: lista-projektow-2.1.2-106

Więcej informacji o konkursie na stronie:
2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20

 

28 paź 2020 | Edyta Pietr

W dniu 27 października 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców. Wynikają  one z trwającego na terenie kraju stanu epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 a co za tym idzie z ograniczeniami związanymi z możliwością pozyskania odpowiednich dokumentów oraz brakami kadrowymi.

Link do konkursu:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20

12 paź 2020 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z bazą umów podpisanych w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT.

Baza umów 8.3.2-18 na dzień 06.10.2020

09 paź 2020 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 w ramach Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe’’, Poddziałanie 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT’’ RPO WM 2014-2020.

harmonogram-rpma.10.03.03-ip.01-14-096-20

 

Więcej informacji o konkursie:

Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT – nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

 

11 wrz 2020 | Edyta Pietr

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” wyraził stanowisko w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego i powstrzymania planów jego podziału na dwa odrębne województwa.

Rozdzielenie wspólnego organizmu na dwie, odrębne części doprowadzi do poważnych problemów z ich funkcjonowaniem. Konsekwencją podziału będzie skazanie centralnej części Mazowsza (posiadającej wysokie dochody własne) na wpłacanie gigantycznej kwoty tzw. „janosikowego”, które zostanie przetransferowane do wszystkich pozostałych 16 województw. To oznacza, że tzw. Mazowsze regionalne wprawdzie otrzyma swoją część „janosikowego”, ale będzie to nieporównywalnie mniej środków finansowych, niż obecnie organy Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazują na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg, organizacją przewozów kolejowych, utrzymaniem instytucji kultury i szpitali, zlokalizowanych na tym terenie. W konsekwencji, przy znacząco obniżonym poziomie dochodów (dochody z CIT spadną do poziomu 13% dochodów sprzed podziału!), konieczne będzie pokrywanie kosztów funkcjonowania „zdublowanej” administracji samorządowej do obsługi zadań o charakterze wojewódzkim, co znacząco wpłynie na możliwości wydatkowe w obszarze usług publicznych, m.in. ochrony zdrowia, edukacji publicznej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, utrzymania dróg wojewódzkich i połączeń kolejowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem: Uchwała nr 282020 w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zachowania integralności województwa mazowieckiego

więcej informacji na Stronie Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

09 wrz 2020 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20:
Lista projektów wybranych do dofinansowania 9.09.20

Członkowie KOP 8.3.2-20

Więcej informacji na stronie konkursu:
8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

 

07 wrz 2020 | Edyta Pietr

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną w konkursie nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20 Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT  Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 14 wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 12 wniosków, natomiast 2 wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Link do strony konkursu

27 sie 2020 | Edyta Pietr

Komunikat dotyczący zmiany oraz dodania wzorów załączników wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 w ramach RPO WM 2014-2020

Uprzejmie informujemy o zmianie wzoru załącznika – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 oraz o dodaniu nw. wzorów załączników do ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20:

  • Oświadczenia beneficjenta o założeniu wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego,
  • Oświadczenia o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu,
  • Oświadczenia o sposobie rozliczania projektu partnerskiego,
  • Umowy o partnerstwie.

Wprowadzona zmiana w zakresie załącznika – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, dotyczy doprecyzowania zapisów oraz zmiany zakresu zbieranych danych niezbędnych do przetwarzania.

Załącznik – Oświadczenie o aktualności danych Załącznik – Oświadczenie o sposobie rozliczania projektu partnerskiego Załącznik – Oświadczenie o założeniu wyodrębnionego rachunku bankowego Załącznik – Wnioski o nadanie-zmianę-wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 Załącznik – Wzór umowy o partnerstwie

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępne na stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-rpo-wm-na-lata-2014-2020-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+