Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
19 sie 2021 | Alina Opyd

3 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0).  W dniu 17.08. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1294/249/21 w sprawie publikacji zmiany  Programu.

Do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020 wprowadzono następujące zmiany:
1) dokonano realokacji 20 mln EUR z Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce do Osi priorytetowej VI Jakość życia, z przeznaczeniem na zwiększenie wartości projektu pozakonkursowego „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Środki te zostały zakontraktowane 22 grudnia 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Finansów). Zmiany wartości docelowych wskaźników zostaną uwzględnione w wersji 6.0,
2) dodano nową Oś priorytetową – XII REACT-EU dla Mazowsza z dodatkową alokacją w wysokości 25.047.558 EUR. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach dwóch zakresów: energetyki i cyfryzacji. W zakresie energetyki środki zostaną skierowane na modernizację energetyczną obiektów publicznych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, w zakresie cyfryzacji – na zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej,
3) zaktualizowano – na prośbę Ministerstwa Finansów – dane dotyczące Instytucji Audytowej.

Zaktualizowany Program dostępny jest na stronie
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/

11 sie 2021 | Agnieszka Silczak

W dniu 10 sierpnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”

Beneficjentami w projekcie są gminy ZIT WOF: Gmina Michałowice (Lider), Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów.

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km, w tym 8,4 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  np. oświetlenia ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, budowa chodników, kładki pieszo-rowerowej, punktów samoobsługi serwisowej i wiele innych udogodnień dla rowerzystów.

W ramach projektu powstanie 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne.

Sieć tras rowerowych połączy 13 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy.

Planowany w projekcie układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne a przede wszystkim bezpośrednie połączenia komunikacyjne w poszczególnych gminach oraz w całym obszarze WOF. Zmniejszy to występowanie zatorów drogowych, poprawi płynność przejazdu a w szczególności  pozytywnie wpłynie na  bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Wartość ogółem: 24 235 884,29 zł

Wkład UE: 19 388 013,83 zł

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+