Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
26 sty 2015 | Edyta Pietr

Mazowsze posiada duże dysproporcje przestrzenne w rozwoju społeczno-gospodarczym (PKB do średniej krajowej dla: Warszawy 301%, subregionu ostrołęcko-siedleckiego 76,1%). Warszawa jest centrum polityczno-gospodarczym kraju, a także węzłem komunikacyjnym o znaczeniu europejskim, w którym nawarstwiają się konflikty przestrzenne. Problemem regionu jest także słaba dostępność transportowa obszarów poza obszarem funkcjonalnym Warszawy oraz występujący na nich utrudniony dostęp do usług lub ich niska jakość.
Politykę terytorialną oparto na realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla m.st. Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego.
Zaproponowane w ZIT wsparcie pozwoli na wzmocnienie potencjałów rozwojowych i wzrost konkurencyjności obszaru, na którym będą one realizowane. Ponadto wpisują się one w założenia polityki regionalnej dla Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) bieguna wzrostu, przedstawionej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla m.st. Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego w rozdziale 4.3. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT) projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – wersja z 18 grudnia 2014 r., RPO WM 2014-2020 -18 12 2014

17 lis 2014 | Edyta Pietr

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Potencjały i Wyzwania Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. Potencjały i wyzwania OMW

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego „Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu pn. „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”.

Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej.

Do badania wykorzystano następujące metody: desk research, badania terenowe, analizy statystyczne, panele ekspertów, badanie CATI1, badanie CAWI2 oraz wywiady pogłębione typu IDI. Przeprowadzone badania odnosiły się do kilku skal przestrzennych. Oprócz badania Obszaru Metropolitalnego Warszawy uwzględniono również skalę Warszawa – otoczenie, a także porównania krajowe. Istotnym aspektem realizowanego badania był również kontekst międzynarodowy, szczególnie ocena Warszawy jako międzynarodowej metropolii.

„Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy” jest elementem procesu myślenia strategicznego, służy określeniu priorytetowych działań mających na celu integrację i wsparcie zarządzania obszarem. Stanowi podstawę dla władz samorządowych do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+